Menu Zamknij

Sandhi samogłosek | svara sandhi

Svara sandhi

Svara sandhi czyli sandhi samogłosek
to zasady łączenia wygłosowych i nagłosowych samogłosek
 w złożeniach słownych, w zdaniu (1.) i w obrębie słowa (wewnętrzne) (2.).

1. SVARA SANDHI W ZDANIU I W ZŁOŻENIACH

1.1

Dwie jednakowe,
krótkie samogłoski dają długą
samogłoskę.

अ + अ = आ

इ + इ = ई

उ + उ = ऊ

 • karma + aśaya = karmāśaya
  कर्म + अशय = कर्माशय
 • kapi + indra = kapīndra
  कपि + इन्द्र = कपीन्द्र
 • bahu + ulūkāḥ = bahūlūkāḥ
  बहु + उलूकाः = बहूलूकाः

Jednakowa krótka samogłoska i długa samogłoska dają samogłoskę długą.

अ + आ = आ

इ + ई = ई

उ + ऊ= ऊ

 • maha + ātman = mahātman
  मह + आत्मन् = महात्मन्
 • nadī + īśa = nadīśa
  नदी + ईश = नदीश

1.2

lub daje z następującą niejednakową samogłoską jej guṇa a z guṇa i vṛddhi - jej vṛddhi.

अ, आ + इ, ई = ए

अ, आ + उ, ऊ = ओ

अ, आ + ए = ऐ

अ, आ + ओ = औ

अ, आ + ऋ = अर्

अ, आ + ळ = अल्

 • na + iti = neti
  न + इति = नेति
 • kā + iyam = keyam
  का + इयम् = केयम्
 • mahā + īśvara = maheśvara
  महा + ईश्वर = महेश्वर
 • piṇḍa + udaka = piṇḍodaka
  पिण्ड + उदक = पिण्डोदक
 • na + eva = naiva
  न + एव = नैव
 • atra + eva = atraiva
  अत्र + एव = अत्रैव
 • mama + ojas = mamaujas मम + ओजस् = ममौजस्
 • mama + ṛṇam = mamarṇam
  मम + ऋणम् = ममर्णम्
 • maha + ṛṣi = maharṣi
  मह + ऋषि = महर्षि
 • tasya + aiśvaryam = tasyaiśvaryam
  तस्य + ऐश्वर्यम् = तस्यैश्वर्यम्

1.3

Przed niejednakową samogłoską
इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ  przechodzą w य, व, र.

इ, ई -> य

उ, ऊ -> व

ऋ, ॠ -> र

 • prati + ekam = pratyekam
  प्रति + एकम् = प्रत्येकम्

 • api + anya = apyanya
  अपि + अन्य = अप्यन्य

 • sādhu + eva = sadhveva
  साधु + एव = सध्वेव

 • āsu + apsu = āsvapsu
  आसु + अप्सु = आस्वप्सु

 • 1.4

  Po wygłosowym i wypada nagłosowe . Brak zaznaczamy w devanāgarī znakiem 'ऽ', a w transliteracji apostrofem.

  ...ए/ओ + अ...
  =
  ...ए/ओ  ...

  śivo + aham = śivo'ham
  शिवो + अहम् = शिवोऽहम्

  • tato + api = tato 'pi
   ततो + अपि = ततो ऽपि

  • autsukyo + asmi = autsukyo'smi
   औत्सुक्यो + अस्मि = औत्सुक्योऽस्मि
  • astamite + ahani = astamite'hani 
   अस्तमिते + अहनि = अस्तमितेऽहनि

  • svarupe + avasthānam = svarupe 'vasthānam
   स्वरुपे + अवस्थानम् = स्वरुपे ऽवस्थानम्

  1.5

  Przed samogłoską inną niż ,
  i przechodzą w

  ए / ओ -> अ

   

  • ye + ete = ya ete
   ये + एते = य एते

  1.6

  przed samogłoską
  przechodzi w

  może przejść
  również w आय्

  ऐ -> आ
     ऐ -> आय्

  • tasmai + adadām =
   tasmā adadām

   तस्मै + अददाम् =
   तस्मा अददाम्
  • tasmai + adadām = tasmāyadadām
   तस्मै + अददाम् =
   तस्मायददाम्

  1.7

  przed samogłoską
  przechodzi w आव्

  औ -> आव्

   

  • tau + ubhau = tāvubhau
   तौ + उभौ = तावुभौ

  • WYJĄTKI •

  Są wyjątki od powyższych reguł. Niektóre samogłoski końcowe pozostają niezmienne i nie podlegają zasadom sandhi.

  • Niezmienne pozostają końcówki dualis , ,  odmiany imiennej i słownej.
  • Forma zaimkowa अमी
  • Końcowe w połączeniach अथो नो (z अथ उ, न उ)
  • Ostatnia samogłoska wykrzykników अहो i हे