Menu Zamknij

Małe, ważne słówko iti इति

iti इति

Słówko iti इति (przysłówek) pierwotnie oznaczało ‘tak, oto, w ten sposób, w ten oto sposób’. W klasycznym sanskrycie zredukowało się prawie całkowicie do funkcji cudzysłowu i stawiane jest przeważnie po cytowanym zdaniu, np.:


अत्र प्रविशाव इति वदतः ।
atra praviśāva iti vadataḥ 
“tutaj wchodzimy”, tak mówią (oni dwaj)”


Co można przetłumaczyć również “(oni dwaj) mówią, że tu wchodzą” ponieważ w sanskrycie nie ma systemu mowy zależnej.

(...) "wyobrażenia, które w naszych językach podporządkowane są syntaktycznie zdaniu głównemu, przyłącza się w sanskrycie wprost w tej formie, jaką samą przez się i dla siebie posiadają, tak np. zdanie ‘powiedział, że nie wie” brzmi ‘na jāna ityavādīt’ न जान इत्यवदीत् = ’nie wiem, tak powiedział.”   

A. Gawroński 

  • Wyodrębnione przez iti इति cytowane zdanie nie musi odnosić się do faktycznie wypowiedzianych słów, często wyraża po prostu stan umysłu lub powód, dla którego coś się robi. Wtedy oznacza „ponieważ”, „w tym celu” i stoi na początku zdania.

(...) “w swoim pierwotnym znaczeniu iti इति odnosi się do czegoś, co zostało powiedziane lub pomyślane, lub kładzie specjalny nacisk na to, co poprzedza; u braminów jest to często równoznaczne z „jak wiecie”, przypominając słuchaczowi lub czytelnikowi o pewnych zwyczajach, warunkach itp., które powinny być mu znane”.

Monier- Williams

  • iti इति może też tworzyć związek przysłówkowy z nazwiskiem autora np. इति-पाणिनि iti - Pāṇini ‘oto (według) Pāṇiniego’; jest używane również po zacytowaniu reguły, aby wyrazić ‘zgodnie z tą regułą’.

Iti इति używa się czasem w znaczeniu bardzo zbladłym, szczególnie często w wyrażeniach tatheti तथेति ‘tak jest’, kimiti किमिति ‘dlaczegóż to’; podkreśla wtedy dany wyraz, albo też odpowiada po prostu naszemu cudzysłowowi, oznaczającemu, że wzięty weń wyraz wymawia się z pewną silniejszą intonacją.”

A. Gawroński
  • इति कृत्वा iti kṛtvā ‘tak uczyniwszy’
  • इति मत्वा iti matvā ‘tak pomyślawszy’
  • इत्य् उक्त्वा ity uktvā ‘tak powiedziawszy’
  • इति निश्चय iti niścaya ‘oto pewność, to pewne’

गच्छति इति जगत्
gacchati iti jagat

"zmieniający się", oto świat'

 

अणिति श्वसिति इति अणुः
aṇiti śvasiti iti aṇuḥ

‘ten, kto oddycha, jest aṇu (duszą)’

जयामीति माद्यामि ।
jayāmīti mādyāmi 

'cieszę się z tego, że zwyciężam'

न जीवन्तीति शोचामः ।
na jīvantīti śocāmaḥ 

'smucimy się, że nie żyją'

Sufix ‘tra’ त्र 

oznacza miejsce, lokację i jest częścią wielu przysłówków, będących w częstym użyciu

indriyāṇi इन्द्रियाणि

Zmysły w sanskrycie określamy słowem indriyāṇi इन्द्रियाणि. Oznacza ono też moce, siłę, szczególnie tę, która należy do potężnego Indry.

zima | hima

Parę słów związanych z zimnem i zimą.
Źródło: Słownik Sir Monier-WIlliamsa

guru & laghu 

Guru गुरु to bardzo stare słowo pojawiające się już w Rygwedzie* w znaczeniu ‘ciężki’ ...