Menu Zamknij

Mini-lekcja o sandhi सन्धि

For an english version click here

Sandhi - kiedy się je stosuje, a kiedy nie?

Pytanie:

Dlaczego मे (me) w zdaniu
सुवर्णस्य मे मुख्यदु:खं तदेकम्
(suvarṇasya me mukhyadu:khaṃ tadekam)
nie zostaje wchłonięte przez sandhi ?

Odpowiedź:

Sandhi to transformacja varn (samogłosek, spółgłosek, anusvara lub visarga), która zachodzi naturalnie i automatycznie, gdy dwie varny są wymawiane w sposób ciągły w celu uzyskania płynnej wymowy, np.:

  • + =>   (a + a => ā),
  • + =>   (i + a => ya),
  • अम् + => अङ्क  (am+ka => aṅka) itd.

Jeśli spróbujesz wymówić je najpierw osobno, a potem w sposób ciągły,  zauważysz, że sandhi dzieje się spontanicznie. Właśnie te naturalne zasady zakodował Pāṇini w swoich sutrach w Aṣṭādhyāyī.

W normalnym toku sanskrytu mamy do czynienia z ciągłym strumieniem sylab - jednej akṣara अक्षर (sylaby), po której następuje kolejna, gdzie akṣara अक्षर (sylaba) jest zdefiniowana jako - zero lub więcej spółgłosek, po których następuje dokładnie JEDNA samogłoska, opcjonalnie po której następuje anusvara lub visarga. Można zauważyć, że w tym schemacie całkiem normalne jest to, że po samogłosce (na końcu pierwszej sylaby) następuje spółgłoska (na początku następnej sylaby). W takim przypadku wymowa jest już płynna i nie następuje żadna transformacja. Tylko wtedy, gdy ten naturalny wzór się zmienia, sandhi wygładza go z powrotem. Np. अ+अ (a+a) ma dwie następujące po sobie samogłoski, co nie jest naturalnym wzorcem, więc podczas wymawiania tych dwóch podobnych samogłosek zostają one połączone w długą samogłoskową wersję tej samej samogłoski. Podobnie, niektóre kombinacje spółgłosek mogą być niewygodne do wymówienia, więc po połączeniu ulegają one naturalnej transformacji w celu uzyskania gładszej wymowy.

Teraz, w przypadku मे मुख्यदुःखम् (me mukhyaduḥkham) przykład मे+मु (me + mu) jest już naturalnym układem sylab i może być płynnie wymawiane dokładnie tak  jak मेमु (memu), więc sandhi tutaj nie występuje.

Mam nadzieję, że pomogłem?

जयतु संस्कृतम्।

Amit Rao
#सहजसंस्कृतम् #intuitivesanskrit

Question:

In “सुवर्णस्य मे मुख्यदु:खं तदेकम्”
(suvarṇasya me mukhyadu:khaṃ tadekam) how come the मे doesn't get absorbed into a sandhi?

Answer:

Sandhi is a transformation of varnas (vowels, consonants, anusvara or visarga) that happens naturally and automatically, when two varnas are pronounced continuously, for smooth pronunciation. e.g.

  • + =>   (a + a => ā),
  • + =>   (i + a => ya),
  • अम् + => अङ्क  (am+ka => aṅka) itd.

If you try saying these separately first, and then continuously, you will notice the sandhi happening spontaneously. Pāṇini has just encoded these natural rules into his sutras (aphorisms) in Aṣṭādhyāyi.

In the normal flow of Sanskrit language, we have a continuous stream of one अक्षर(syllable) followed by another, where an अक्षर(syllable) is defined as - zero or more consonants followed by exactly ONE vowel, optionally followed by an anusvara or visarga. Notice that in this pattern, it is quite normal for a vowel (at the end of the first syllable) to be followed by a consonant (at the beginning of next syllable). In such case, the pronunciation is already smooth and no transformation happens. Only when this normal pattern changes, sandhi happens to smoothen it back. E.g. अ+अ has two consecutive vowels, which is not the normal pattern, so while pronouncing the two similar vowels get merged into a long vowel version of the same. Similarly, certain combinations of consonants may be unnatural to pronounce, so when combined they get naturally transformed for a smoother pronunciation.

Now, in case of मे मुख्यदुःखम् in the example, मे+मु is already a normal pattern of syllables, and can be pronounced smoothly exactly as मेमु, so no sandhi happens here.

Hope this helps?

जयतु संस्कृतम्।

Amit Rao
#सहजसंस्कृतम् #intuitivesanskrit