Menu Zamknij

Sandhi samogłosek | svara sandhi

Svara sandhi

Svara sandhi czyli sandhi samogłosek
to zasady łączenia wygłosowych i nagłosowych samogłosek
 w złożeniach słownych, w zdaniu (1.) i w obrębie słowa (wewnętrzne) (2.).

„Połączenie samogłosek z samogłoskami znane jest jako „svara sandhi”. Svara sandhi ma wiele odmian, z których najważniejszą jest ‘praśliṣṭa’ प्रश्लिष्ट. Słowo „praśliṣṭa” to imiesłów bierny czasu przeszłego od rdzenia „śliṣ” (późniejsza forma „śriṣ”) „spinać, przylegać, łączyć” poprzedzone upasargą (przedrostkiem) „pra” i oznacza „splecione, spięte, złączone, koalescencyjne* ”.

Stąd w Prātiśākyha’ch (ṛk prātiśākyha) nazwa ‘Praśliṣṭa Sandhi’ oznacza:

 • ściągnięcie samogłosek krótkich lub długich w odpowiadające im samogłoski długie
 • połączenie ‘a’ i ‘ā’ z krótkim lub długim ‘i’ i ‘u’ dające odpowiednie im guṇa tj. ‘e’ i ‘o’ 
 • połączenie ‘a’ i ‘ā’ z samogłoskami na stopniu guṇa ‘e’ i ‘o’ dające odpowiednie im vṛddhi tj. ‘ai’ i ‘au’ 
 • absorbcja samogłosek ‘a’ i ‘ā’ przez samogłoski na stopniu vṛddhi tj. ‘ai’ i ‘au’”

Powyższy cytat pochodzi z ‘Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar’ Kshitisha Chandry Chatterji

* koalescencja – proces, w którym dwie lub więcej cząstek łączy się z sobą, tworząc pojedynczą cząstkę.

 

1. SVARA SANDHI W ZDANIU I W ZŁOŻENIACH

1.1

Dwie jednakowe,
krótkie samogłoski dają długą
samogłoskę.

अ + अ = आ

इ + इ = ई

उ + उ = ऊ

 • karma + aśaya = karmāśaya
  कर्म + अशय = कर्माशय
 • kapi + indra = kapīndra
  कपि + इन्द्र = कपीन्द्र
 • bahu + ulūkāḥ = bahūlūkāḥ
  बहु + उलूकाः = बहूलूकाः

Jednakowa krótka samogłoska i długa samogłoska dają samogłoskę długą.

अ + आ = आ

इ + ई = ई

उ + ऊ= ऊ

 • mahā + ātman = mahātman
  महा + आत्मन् = महात्मन्
 • nadī + īśa = nadīśa
  नदी + ईश = नदीश

1.2

lub daje z następującą niejednakową samogłoską jej guṇa a z guṇa i vṛddhi - jej vṛddhi.

अ, आ + इ, ई = ए

अ, आ + उ, ऊ = ओ

अ, आ + ए = ऐ

अ, आ + ओ = औ

अ, आ + ऋ = अर्

अ, आ + ळ = अल्

 • na + iti = neti
  न + इति = नेति
 • kā + iyam = keyam
  का + इयम् = केयम्
 • mahā + īśvara = maheśvara
  महा + ईश्वर = महेश्वर
 • piṇḍa + udaka = piṇḍodaka
  पिण्ड + उदक = पिण्डोदक
 • na + eva = naiva
  न + एव = नैव
 • atra + eva = atraiva
  अत्र + एव = अत्रैव
 • mama + ojas = mamaujas मम + ओजस् = ममौजस्
 • mama + ṛṇam = mamarṇam
  मम + ऋणम् = ममर्णम्
 • mahā + ṛṣi = maharṣi
  महा + ऋषि = महर्षि
 • tasya + aiśvaryam = tasyaiśvaryam
  तस्य + ऐश्वर्यम् = तस्यैश्वर्यम्

1.3

Przed niejednakową samogłoską
इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ  przechodzą w य, व, र.

इ, ई -> य

उ, ऊ -> व

ऋ, ॠ -> र

 • prati + ekam = pratyekam
  प्रति + एकम् = प्रत्येकम्

 • api + anya = apyanya
  अपि + अन्य = अप्यन्य

 • sādhu + eva = sadhveva
  साधु + एव = सध्वेव

 • āsu + apsu = āsvapsu
  आसु + अप्सु = आस्वप्सु

 • 1.4

  Po wygłosowym i wypada nagłosowe . Brak zaznaczamy w devanāgarī znakiem 'ऽ', a w transliteracji apostrofem.

  ...ए/ओ + अ...
  =
  ...ए/ओ  ...


  W Prātiśākyha’ch elizja (wypadnięcie) nagłosowego ‘a’ po wygłosowym ‘e’ i ‘o’ nazywana jest ‘abhinihita sandhi’ (pierwiastek czasownikowy √ dhā + upasargi ‘abhi’ i ‘ni’ = abhinihita ‘bliski kontakt’).

  śivo + aham = śivo'ham
  शिवो + अहम् = शिवोऽहम्

  • tato + api = tato 'pi
   ततो + अपि = ततो ऽपि

  • autsukyo + asmi = autsukyo'smi
   औत्सुक्यो + अस्मि = औत्सुक्योऽस्मि
  • astamite + ahani = astamite'hani 
   अस्तमिते + अहनि = अस्तमितेऽहनि

  • svarupe + avasthānam = svarupe 'vasthānam
   स्वरुपे + अवस्थानम् = स्वरुपे ऽवस्थानम्

  1.5

  Przed samogłoską inną niż ,
  i przechodzą w

  ए / ओ -> अ

   

  • ye + ete = ya ete
   ये + एते = य एते

  1.6

  przed samogłoską
  przechodzi w

  może przejść
  również w आय्

  ऐ -> आ
     ऐ -> आय्

  • tasmai + adadām =
   tasmā adadām

   तस्मै + अददाम् =
   तस्मा अददाम्
  • tasmai + adadām = tasmāyadadām
   तस्मै + अददाम् =
   तस्मायददाम्

  1.7

  przed samogłoską
  przechodzi w आव्

  औ -> आव्

   

  • tau + ubhau = tāvubhau
   तौ + उभौ = तावुभौ

  ! WYJĄTKI !

  Są wyjątki od powyższych reguł. Niektóre samogłoski końcowe pozostają niezmienne i nie podlegają zasadom sandhi.

  • Niezmienne pozostają końcówki dualis , ,  odmiany imiennej i słownej.
  • Forma zaimkowa अमी
  • Końcowe w połączeniach अथो नो (z अथ उ, न उ)
  • Ostatnia samogłoska wykrzykników अहो i हे

  2. SVARA SANDHI (WEWNĘTRZNE)*

  Sandhi wewnątrzwyrazowe podlega w zasadzie tym samym regułom co sandhi zewnętrzne z paroma jednakże wyjątkami:

  *Przykłady pochodzą z podręcznika prof. Andrzeja Gawrońskiego

  2.1

  Augment अ + इ ई उ ऊ ऋ
  daje vṛddhi, czyli

  अ + इ, ई -> ऐ
  अ + उ, ऊ -> औ
  अ + ऋ -> आर्

   

  • a - icchat > aicchat
   अ - इच्छत् > ऐच्छ्त्

  2.2

  W odmianie rzeczowników jednozgłoskowych i w niektórych formach czasownikowychइ ई, उ ऊ przechodzą wइय् उव् przed samogłoską.

  इ ई -> इय्

  उ ऊ -> उव्

   

  • bhū + am > bhuvam
   भू + अम् > भुवम्
   (‘ziemia’) + (Acc.sing.) > (‘ziemię’)
  • ī > īy
   ई > ईय्
  • i ī > y
   इ ई > य् przed इ w niektórych formach perfectum

  2.3

  इ उ wzdłużają się zwykle w zgloskach pierwiastkowych przedर् (pierwotnym lub powstalym z pierwiastkowegoस् i व्), po których następuje य् lub spółgłoska.

  इ उ -> ई ऊ

  „Od wczesnego okresu sandhi końcówek przypadkowych było uważane za odrębną kategorię, co jasno wynika z Tolkappiyam, i tak w Rūpāvatāra, Prakriyā Kaumudī, Siddhānta Kaumudī i tego typu dziełach znajdujemy osobny rozdział zatytułowany Svādi Sandhi.”
  ‘Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar’
  Kshitish Chandra Chatterji

  • pur  + bhis > pūrbhiḥ
   पुर् + भिस् > पूर्भिः
   (gród) + (końcówka Instr. plur.) > (‘grodami’)
  • āśis + bhis > āśīrbhiḥ
   आशिस् + भिस् > आशीर्भिः
   (‘prośba, błogosławieństwo’) + (końcówka Instr. plur.) > (‘prośbami’)
  • √div + yati = dīvyati
   √दिव् + यति = दीव्यति (‘bawi się’)

  2.4

  Przed sufiksami i końcówkami zaczynającymi się od samogłoski lub य् :

  A. przechodzi w अय्

  B. przechodzi w आय्

  C. przechodzi wअव्

  D. przechodzi wआव्

  • A. ne + ati = nayati
   ने + अति = नयति
   (‘prowadzi’; √ नी ‘prowadzić, wieść’)
  • B. ninai + a = nināya
   निनै + अ = निनाय
   (‘poprowadził’; √नी ‘prowadzić, wieść’)
  • C. go + ām = gavām
   गो + आम् = गवाम् (‘krów’)

   bho + ati = bhavati
   भो + अति = भवति (‘jest’)
  • D. nau + ā = nāvā
   नौ + आ = नावा (‘okrętem’)

  ! UWAGA !

  'ai' pierwiastkowe (tematyczne) traci 'i' przed spółgłoską.

  Ćwiczenia

  Ćwiczenia z sandhi samogłosek wraz z odpowiedziami. Sprawdź w praktyce zasady svara sandhi.