Menu Zamknij

Czasy i tryby

Lakāra लकार

Czasy i tryby w gramatyce nazywane są 'la-kārami'. ‘Kāla’ w sanskrycie znaczy czas.
Najprawdopodobniej to litera 'la' ze słowa 'kāla' काल  zainspirowała Pāṇini'ego do użycia jej jako formy wyjściowej przy tworzeniu technicznych nazw oznaczających czasy i tryby. To kombinacja litery 'la' (la-kāra) z poszczególnymi samogłoskami i dwoma rodzajami znaczników ( ट् oraz ङ्) tworzy unikatowe nazwy zwane 'la-kārami'. Trzy główne samogłoski a, i, u plus la-kāra () plus znacznik ट् oznaczają odpowiednio trzy główne czasy: czas teraźniejszy (laṭ लट्), przeszły (liṭ लिट्) i przyszły (luṭ लुट्). 

Razem jest 11 'la-kār'.

Nazwy zakończone na ट् wskazują na końcówki pierwotne a zakończone na ङ् na końcówki wtórne.

Czasownik to ‘ākhyāta’ आख्यात.

Po dodaniu końcówek koniugacyjnych (tiṅ तिङ्) do tematu powstają różne formy czasownika. Temat tworzymy według reguł z dhātu, czyli pierwiastka. Z dhātu कृ kṛ 'robić' utworzyć możemy czasownik 'karoti' करोति 'robi, czyni' (3 os. l.poj.), z अस्  as ‘być’ 'asti' अस्ति 'jest' (3 os. l.poj.) itd.

Czasowniki podzielone są na dziesięć klas (gaṇa). Klasa I, IV, VI i X odmienia się według pierwszej koniugacji, natomiast klasa II, III, V, VII, VIII i IX według koniugacji drugiej. Każda klasa odmiennie tworzy temat z pierwiastka. Niektóre czasowniki przynależą do więcej niż jednej klas. Listę czasowników I klasy spisu pierwiastków Pāṇini’ego ‘Dhātupatha’ otwiera pierwiastek √ भू ‘być, stawać się' - stąd jej nazwa 'bhv-ādi-gaṇa'.

Czasownik może przybierać formę zwrotną lub czynną. Strona zwrotna czasownika to 'ātmanepada' आत्मनेपद (strona dla siebie), strona czynna - 'parasmaipada' परस्मैपद (strona dla innego). Niektóre czasowniki odmieniają się tylko w 'ātmanepada' lub tylko w 'parasmaipada' ale mamy też takie czasowniki, które mogą przybierać obie te formy w zależności od kontekstu. W takim przypadku czasownik jest 'ubhayapada' उभयपद (obustronny).

Strona czynna czasownika
« forma czasownika tworzącego orzeczenie w zdaniu, w którym podmiot jest wykonawcą czynności »

Strona zwrotna czasownika
« forma czasownika tworzącego orzeczenie w zdaniu, w którym podmiot jest jednocześnie wykonawcą i odbiorcą czynności »

(Słownik PWN)

parasmaipada:
Devadatta gotuje ryż (dla innych)
देवदत्त ओदनं पचति
devadatta odanaṃ pacati

ātmanepada:
Devadatta gotuje ryż (dla siebie)
देवदत्त ओदनं पचते
devadatta odanaṃ pacate

W słownikach zaznacza się, którą formę przybiera i do jakiej klasy należy czasownik przy pomocy skrótów: 'Ā. lub ātm., 'P. lub par.', U lub ubh.' odpowiednio dla ātmanepada/ parasmaipada/ ubhayapada;
klasę czasowników oznacza cyfra rzymska.

“W tekstach sanskryckich jest poświadczonych około 800 czasowników. Znaczna ich część jest odziedziczona z prajęzyka indoeuropejskiego. Również układ kategorii czasownika, jak też ich wykładniki, są w znacznej mierze dziedzictwem indoeuropejskim.”

T. Pobożniak “Języki indyjskie”

W gramatyce sanskrytu wyróżniamy trzy osoby  (puruṣa पुरुष) oraz trzy liczby (vacana वचन).

W języku polskim również mamy trzy osoby, natomiast z liczb, dwie - pojedynczą i mnogą (dualis w języku polskim był lecz zanikł). Używanie liczby podwójnej (dvivacana) w sanskrycie jest ściśle przestrzegane. Nie możemy zastosować liczby mnogiej jeśli rzecz, o której mowa, tyczy się dwóch osób, dwóch przedmiotów itd.

Osoba | puruṣa पुरुष

1. pierwsza osoba (ja/my)
uttama puruṣa उत्तम पुरुष

2. druga osoba (ty/wy)
madhyama puruṣa मध्यम पुरुष

3. trzecia osoba (on/oni)
prathama puruṣa प्रथम पुरुष

Liczba | vacana वचन

1. pojedyncza (singularis)
ekavacana एकवचन

2. podwójna (dualis)
dvivacana द्विवचन

3. mnoga (pluralis)
bahuvacana बहुवचन

Nie zdziwmy się kiedy przeglądając gramatykę natkniemy się na odwrotną niż jesteśmy przyzwyczajeni kolejność osób w koniugacji. W Indiach jako pierwszą  podaje się odmianę osoby trzeciej. Spowodowane jest to tym, że najczęściej używamy w praktyce osoby trzeciej, w mniejszej częstotliwości drugiej, a najrzadziej pierwszej.

   Sg    Du    Pl

(3)     अस्ति     स्तः     सन्ति

(2)     असि     स्थः     स्थ

(1)    अस्मि     स्वः     स्मः 

Pāṇini tak określa trzy główne czasy:

vartamāna वर्तमान (czas teraźniejszy),
atita अतित (czas przeszły),
bhaviṣyat भविष्यत् (czas przyszły)
.

W innych gramatykach spotkać możemy m.in. takie zestawy nazw:

kariṣyatkurvat  , kṛtam
करिष्यत् , कुर्वत्, कृतम्
bhaviṣyat , bhavat , bhūtam
भविष्यत् , भवत्, भूतम्

 

Lakāra लकार

Czasy (kāla) :

 • Laṭ लट्   vartamāna praesens czas teraźniejszy
  Przykład: nandati नन्दति 'cieszy się'

 • Liṭ लिट्   parokṣa-bhūta perfectum czas przeszły odnoszący się do czynności/ wydarzeń dokonanych przed dniem bieżącym i poza oczami (parokṣa) relacjonującego świadka.
  Przykład: nananda ननन्द 'ucieszył się'

 • Luṭ लुट्    anadyatana-bhaviṣyat futurum I czas przyszły dotyczący zdarzeń/ czynności, które mają nastąpić, ale nie w ciągu bieżącego dnia (anadyanta).
  Przykład: nanditā नन्दिता 'będzie się cieszył'

 • Lṛṭ लृट्    bhaviṣyat futurum II czas przyszły dotyczący czynności/ wydarzeń, które mają nastąpić jeszcze dziś lub w przyszłości.
  Przykład: nandiṣyati नन्दिष्यति 'będzie się cieszył, ucieszy się'

 • Leṭ लेट्   subiunctivus (tylko w Veda'ch)

 • Laṅ लङ्   anadyatana-bhūta imperfectum czas przeszły odnoszący się do czynności/ zdarzeń mających miejsce przed dniem obecnym.
  Przykład: anandat अनन्दत् 'cieszył się'

 • Luṅ लुङ्   bhūta aoryst czas przeszły dotyczący nieokreślonej przeszłości.
  Przykład: anandīt अनन्दीत् 'cieszył się'

Tryby (artha):

 • Loṭ लोट्   imperativus tryb rozkazujący
  Przykład: nandatu नन्दतु 'niech się cieszy'

 • Āśīr-liṅ आशीर् लिङ्   benedictivus tryb "błogosławiący", wyrażający życzenie, życzący
  Przykład: nandyāt नन्द्यात् 'oby się ucieszył'

 • Vidhi-liṅ विधि लिङ्   potentialis tryb przypuszczający
  Przykład: nandet नन्देत् 'może się ucieszy'

 • Lṛṅ लृङ्   conditionalis tryb warunkowy
  Przykład: anandiṣyat अनन्दिष्यत् 'mógłby się ucieszyć'

Żeby przejść do odmiany czasownika przez osoby (koniugacja) musimy zapoznać się ze sposobem tworzenia tematu z pierwiastka (dhātu), do którego dołączać będziemy końcówki koniugacyjne (tzw. tiṅ तिङ्).
Pierwiastki (dhātu) podzielone są ze względu na różnice w tworzeniu tematu na 10 klas (gaṇa). Dhātu klasy I, IV, VI i X tworzą tzw. pierwszą koniugację, a klasy II, III, V, VII, VIII i IX - drugą.

tworzenie
tematów I

tworzenie tematów II

Pierwsza
koniugacja