Menu Zamknij

Ligatury

Spośród mniej oczywistych do odczytania ligatur możemy wyróżnić dwa znaki, oba występujące bardzo często,
i są to:
kṣa क्षjña ज्ञ

Ligatury to skrócone znaki stosowane przy połączeniu ze sobą dwóch i więcej spółgłosek.

Po opanowaniu alfabetu są one proste do odczytania i zapisu, gdyż ligaturą jest najczęściej fragment jednego znaku dodany do znaku drugiego jak np. w wyrazie indra इन्द्र  “n” न् dołącza do “dra” द्र dając ligaturę “ndra”  न्द्र lub w wyrazie “sthiti” स्थिति - “s” स्  dołącza do "thi" थि dając "sthi" स्थि itd.

Przykłady regularnie łączących się spółgłosek, tworzących ligatury łatwe do odczytania:

त् (t) + (pa) = त्प (tpa)

ग् (g) + (na) = ग्न (gna)

ज् (j) + (ma) = ज्म (jma)

ण् (ṇ) + (ya) = ण्य (ṇya)

स् (s) + (ka) = स्क (ska)

च् (c) + (cha) = च्छ (ccha)

स् (s) + त् (t) + (va) = स्त्व (stva)

Niektóre ligatury możemy zapisywać poziomo lub w pionie, szczególnie te, które zawierają zdublowaną spółgłoskę, jak np. 'kka' lub 'jja'.
Spółgłoski łączące się 
w
nietypową formę graficzną:
  • क् (k) + (ṣa)क्ष (kṣa)

  • ज्  (j)+ (ña) = ज्ञ (jña)

  • क् (k) + (ta) = क्त (kta)

  • द् (d) + (ya) = द्य (dya)

  • द् (d) + (da) = द्द (dda)

  • त् (t) + (ra) = त्र (tra)

  • त् (t) + (ta) = त्त (tta)

  • श् (ś) + (ca) = श्च (śca)

Czasem możemy spotkać taki zapis
'ṇa' i 'kṣa'

Lista ligatur:

क्क

kka

क्ख

kkha

क्त

kta

क्त्य

ktya

क्त्र

ktra

क्थ

ktha

क्न

kna

क्म

kma

क्य

kya

क्र

kra

क्ल

kla

क्व

kva

क्ष

kṣa

क्ष्ण

kṣṇa

क्ष्म

kṣma

क्ष्म्य

kṣmya

क्ष्व

kṣva

क्ष्य

kṣya

ख्य

khya

ख्र

khra

ग्द

gda

ग्ध

gdha

ग्ध्व

gdhva

ग्न

gna

ग्न्य

gnya

ग्भ

gbha

ग्भ्य

gbhya

ग्म

gma

ग्य

gya

ग्र

gra

ग्र्य

grya

ग्ल

gla

ग्व

gva

घ्न

ghna

घ्म

ghma

घ्य

ghya

घ्र

ghra

ङ्क

ṅka

ङ्क्त

ṅkta

ङ्क्ष

ṅkṣa

ङ्क्ष्व

ṅkṣva

ङ्ख

ṅkha

ङ्ग

ṅga

ङ्ग्य

ṅgya

ङ्ग्र

ṅgra

ङ्घ

ṅgha

ङ्घ्र

ṅghra

च्च

cca

च्छ

ccha

च्छ्र

cchra

च्छ्व

cchva

च्ञ

cña

च्म

cma

च्य

cya

छ्य

chya

छ्र

chra

ज्ज

jja

ज्ज्व

jjva

ज्झ

jjha

ज्ज्ञ

jjña

ज्ञ

jña

ज्ञ्य

jñya

ज्म

jma

ज्र

jra

ज्व

jva

ञ्च

ñca

ञ्छ

ñcha

ञ्ज

ñja

ट्क

ṭka

ट्ट

ṭṭa

ट्य

ṭya

ट्व

ṭva

ठ्य

ṭhya

ठ्र

ṭhra

ड्ग

ḍga

ड्ड

ḍḍa

ड्य

ḍya

ढ्य

ḍhya

ढ्र

ḍhra

ण्ट

ṇṭa

ण्ठ

ṇṭha

ण्ड

ṇḍa

ण्ढ

ṇḍha

ण्ण

ṇṇa

ण्म

ṇma

ण्य

ṇya

ण्व

ṇva

त्क

tka

त्त

tta

त्त्य

ttya

त्त्र

ttra

त्त्व

ttva

त्थ

ttha

त्न्य

tnya

त्प

tpa

त्फ

tpha

त्म

tma

त्म्य

tmya

त्य

tya

त्र

tra

त्र्य

trya

त्व

tva

त्स

tsa

त्स्न

tsna

त्स्य

tsya

त्स्व

tsva

थ्य

thya

द्ग

dga

द्ग्र

dgra

द्द

dda

द्द्य

ddya

द्द्र

ddra

द्द्व

ddva

द्ध

ddha

द्ध्य

ddhya

द्ध्व

ddhva

द्न

dna

द्ब

dba

द्भ

dbha

द्भ्य

dbhya

द्म

dma

द्य

dya

द्र

dra

द्व्य

dvya

ध्न

dhna

ध्म

dhma

ध्य

dhya

ध्र

dhra

ध्व

dhva

न्त

nta

न्त्य

ntya

न्त्र

ntra

न्त्स

ntsa

न्थ

ntha

न्द

nda

न्ध्द

ndhda

न्द्र

ndra

न्ध

ndha

न्ध्य

ndhya

न्ध्र

ndhra

न्न

nna

न्न्य

nnya

न्म

nma

न्य

nya

न्र

nra

न्व

nva

न्स

nsa

प्त

pta

प्त्य

ptya

प्न

pna

प्म

pma

प्य

pya

प्र

pra

प्ल

pla

प्स

psa

ब्ज

bja

ब्ध्व

bdhva

ब्न

bna

ब्ब

bba

ब्भ

bbha

ब्र

bra

भ्न

bhna

भ्य

bhya

भ्र

bhra

भ्व

bhva

म्ब

mba

म्भ

mbha

म्य

mya

म्र

mra

म्ल

mla

य्य

yya

य्व

yva

ल्क

lka

ल्प

lpa

ल्म

lma

ल्य

lya

ल्ल

lla

ल्व

lva

ल्ह

lha

व्य

vya

व्र

vra

श्च

śca

श्च्य

ścya

श्न

śna

श्म

śma

श्र्य

śrya

ष्क

ṣka

ष्क्र

ṣkra

ष्ट

ṣṭa

ष्ट्य

ṣṭya

ष्टृ

ṣṭra

ष्टृय

ṣṭrya

ष्ट्व

ṣṭva

ष्ठ

ṣṭha

ष्ठ्य

ṣṭhya

ष्ण

ṣṇa

ष्ण्य

ṣṇya

ष्प

ṣpa

ष्प्र

ṣpra

ष्म

ṣma

ष्य

ṣya

ष्व

ṣva

स्क

ska

स्ख

skha

स्त

sta

स्त्य

stya

स्त्र

stra

स्त्व

stva

स्थ

stha

स्न

sna

स्प

spa

स्फ

spha

स्म

sma

द्भ

dbha

स्य

sya

स्त्र

stra

स्व

sva

ह्ण

hṇa

ह्न

hna

ह्म

hma

ह्य

hya

ह्र

hra

ह्ल

hla

ह्व

hva