Menu Zamknij

Ćwiczenie 2

2.1.  Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać poznane dotąd litery i znaki diakrytyczne, znajdź ich miejsce w alfabecie i zapoznaj się z kolejnymi dwiema spółgłoskami 'sa' , 'na'    i półsamogłoskami 'ya' , 'va' .

क  म  त  प

ka  ma  ta  pa

मा  की  ता  पि

mā  kī  tā  pi

sa

na

ya

va

2.2. Przeczytaj:

वन  तप  तत  पत  सम  मत  वम  मय  ममक
vana  tapa  tata  pata  sama  mata  vama  maya  mamaka    
नत  नव  यमक  मन  कप  मनस  सयन  तम
nata  nava  yamaka  mana  kapa  manasa  sayana  tama
कय  वसन  समय  मम  पवन  पतक  समक  सतत
kaya  vasana  samaya  mama  pavana  pataka  samaka  satata

2.3. Zapisz w devanāgarī:

tama  tapa  mata  kaya  vana  maya  nata  mana  satata

तम  तप  मत  कय  वन  मय  नत  मन  सतत

kapa  sama  tata  nava  pavana  samaya  yamaka  mama

कप  सम  तत  नव  पवन  समय  यमक  मम

manasa  pata  vama  vasana  pataka  samaka  sayana

मनस  पत  वम  वसन  पतक  समक  सयन

 • वन vana (n.) las;
 • नत nata (mfn.) zgięty, kłaniający się;
 • सतत satata (mfn.) ciagły, bezustanny, ustawiczny;
 • सम sama (mf(ā)n.) taki sam, podobny;
 • नव nava (mf(ā)n.) nowy, świeży, młody;
 • पवन pavana (m.) ‘oczyszczający’, wiatr, bóg wiatru;
 • समय samaya spotkanie, zejście się razem, porozumienie się;
 • यमक yamaka (mfn.) bliźniaczy, dwojaki, podwojony;
 • वम vama (mf(ī)n.) wymioty, wyrzucanie z siebie;
 • वसन vasana (n.) ubiór, ubranie;
 • समक samaka (mfn.) równy, podobny, taki sam;
 • तम tama (n.) ciemność;
 • कय kaya każdy;
 • सयन sayana (n.) wiążący;

2.4. Przeczytaj:

माय  विना  मनसि  मयी  विनस  यान  पवित

māya  vinā  manasi  mayī  vinasa  yāna  pavita   

नायक  वात  पयसि  पावक  सित  निमित  वाति

nāyaka  vāta  payasi  pāvaka  sita  nimita  vāti   

पानीय  विकस  समिति  नासिका काय  मनित

pānīya  vikasa  samiti  nāsikā  kāya  manita  

2.5. Zapisz:

samiti  vinā  kāya  pānīya  yāna  vāti

समिति  विना  काय  पानीय  यान  वाति

manasi  pāvaka  nāsikā  mayī  vāta  sita

मनसि  पावक  नासिका  मयी  वात  सित

māya  pavita  manita  nāyaka  vinasa  nimita

माय  पवित  मनित  नायक  विनस  निमित

 • माय māya (mfn.) mierzenie, tworzenie iluzji;
 • पवित pavita (mfn.) oczyszczony;
 • मनित manita (mfn.) znany, zrozumiany, zrozumiały;
 • नायक nāyaka (m.) przewodnik, dosł. prowadzący; lider, szef, mąż;
 • विनस vinasa (mf(आ)n) beznosy (vi -’bez’, pozbawiony czegoś + nasa - 'nos');
 • निमित nimita (mfn.) zmierzony, naprawiony, podniesiony, wzniesiony; 
 • मनसि manasi - umysłowy, w umyśle, Loc. मनस् manas - umysł;
 • पावक pāvaka (mf(आ)n.) czysty, lśniący, świecący, błyszczący; (m.) ogień;
 • नासिका nāsikā (f.) nos;
 • मयी mayī (f.) klacz;
 • वात vāta (m.) wiatr;
 • सित sita (m.) biały
 • समिति samiti (f.) zejście się razem, spotkanie, zebranie;
 • विना vinā bez (pozbawiony czegoś);
 • काय kāya (m.) ciało, pień drzewa;
 • पानीय pānīya (mfn.) pitna, zdatna do picia;
 • यान yāna (n.) podróż;
 • वाति vāti (m.) powietrze, wiatr

2.6. Zapoznaj się z trzema samogłoskami 'a, i, u' i ich długimi wersjami; oraz z dyftongiem (dwugłoską) 'e':

अ आ

a ā

इ ई

i ī

उ ऊ

u ū

e

2.7. Przeczytaj :

असि  एक  आसन  उत  अपि  अकाम  अमित 

asi  eka  āsana  uta  api  akāma  amita

इति  अपानीय  अति  आनन  आम  अतितत

iti  apānīya  ati  ānana  āma  atitata 

आवसान  अन  इत  उपासन  अनय  एति 

āvasāna  ana  ita  upāsana  anaya  eti

उपमा  इव  उपाय  अपान  उपनयन  अव  उम

upamā  iva  upāya  apāna  upanayana  ava  uma

2.8. Zapisz:

ati  ama  ānana  eka  amita  uta  api  apāna 

अति  अम  आनन  एक  अमित  उत  अपि  अपान 

āsana  uma  akāma  iti  apānīya  atitata  asi

आसन  उम  अकाम  इति  अपानीय  अतितत  असि

upanayana  eti  āvasāna  iva  anaya  upamā

उपनयन  एति  आवसान  इव  अनय  उपमा

ita  upāya  ana  upāsana  ava  uma

इत  उपाय  अन  उपासन  अव  उम

 • अति ati ‘bardzo, niezmiernie, coś przekraczającego, ponad, zbyt’, jest częstym prefiksem do rzeczowników i przymiotników, rzadziej do czasowników, wyraża coś nadmiernego, nadzwyczajnego,;
 • अम ama (m.) porywczość, przemoc, siła, moc;
 • एक eka (mfn.) jeden;
 • अमित amita (mfn.) niezmierzony, nieskończony;
 • आसन āsana (n.) siedzenie, siadanie, pozycja;
 • उलूक ulūka (m.) sowa;
 • अकाम akāma (mf(आ)n.) bezpragnieniowy;
 • इति iti oto, w ten sposób;
 • अपानीय apānīya (mfn.) niezdatny do picia;
 • असि asi jesteś (2 os. l.poj od czasownika ‘as’ ‘być’)