Menu Zamknij

Ćwiczenie 5

5.1.  Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać wszystkie poznane dotąd litery i zapoznaj się z czterema następnymi znakami.

क  म  त  प 

ka  ma  ta  pa

य  व  स  न

ya  va  sa  na

ग  र  ल  द

ga  ra  la  da

ब  भ  ध  ह

ba  bha  dha  ha

ca

ja

 

gha

tha

Zwróć uwagę na różnicę w pisowni między
'gha' a 'dha'   -
'gha' jest całkowicie od góry zamknięte,
'dha' ma przerwę w górnej linii.

5.2. Przeczytaj:

जप  चर  घन  सहचर  गज  जर  जन  पच  सहज 

japa  cara  ghana  sahacara  gaja  jara  jana  paca  sahaja

पच  रज  जल  रजन  वचन  हथ  वच  रथ  बज

paca  raja  jala  rajana  vacana  hatha  vaca  ratha  baja

पचक  जनक  पथ  यथ  समथ  चल  कथन 

pacaka  janaka  patha  yatha  samatha  cala  kathana

5.3. Zapisz w devanāgarī :

baja  ratha  vaca  hatha  kathana  cala  samatha

बज  रथ  वच  हथ  कथन  चल  समथ

yatha  janaka  patha  pacaka  jara  ghana  cara  japa

यथ  जनक  पथ  पचक  जर  घन  चर  जप

vacana  jala  rajana  paca  raja  jana  gaja  sahaja

वचन  जल  रजन  पच  रज  जन  गज  सहज 

 • बज baja (m.) nazwa zioła używanego jako zaklęcie przeciwko złym duchom;
 • रथ ratha (m.) rydwan, karoca;
 • वच vaca (mfn.) mówienie;
 • हथ hatha (m.) przemoc, uderzenie, gwałt;
 • कथन kathana (n.) mowa, mówienie, narracja, relacja;
 • चल cala (mf(आ)n.) ruchliwy, niestały, poruszający się;
 • जनक janaka (m.) rodziciel;
 • पथ patha (m.) droga, ścieżka;
 • पचक pacaka (m.) kucharz, piekarz;
 • वचन vacana (mfn.) mówiący, mówca, elokwentny;
 • जल jala (n.) (pl.) woda, płyn;
 • रजन rajana (mf(ई)n.) farbowanie, kolorowanie;
 • पच paca (mf.) gotowanie;
 • रज raja (m.) pył;
 • जन jana (m.) stworzenie, istota żywa, człowiek;
 • गज gaja (m.) słoń;
 • जर jara (mfn.) starzenie się;
 • घन ghana (mf(आ)n.) gęsty, zwarty, solidny;
 • चर cara (mfn.) poruszanie się, ruchliwość;
 • जप japa (m.) powtarzanie w myślach mantry, modlitwy;

5.4.

Znakiem, który skraca sylabę spółgłoskową, obcinając jej 'a' i pozostawiając samą spółgłoskę jest virāma विराम - krótka ukośna kreseczka u dołu litery.

क > क्

ka > k

न > न्

na > n

 त > त्

ta > t

5.5. Przeczytaj:

जगत्  भगवन्  तथागत  राज  चतुर्  तथापि  चेतस्  चौर  जरा

jagat  bhagavan  tathāgata  rāja  catur  tathāpi  cetas  caura  jarā

जाति  जीव्  घात  रजनी  घोर  निचय  निज  पथ्  पराजय

jāti  jīv  ghāta  rajanī  ghora  nicaya  nija  path  parājaya

भोजन  मनोरथ  महापथ  मोचयति  यथा  याचक  ओमन्

bhojana  manoratha  mahāpatha  mocayati  yathā  yācaka  oman 

जीवित  लोचयति  मतिमत्  वीथी  समाचार  मेघ  राघव  पचति

jīvita  locayati  matimat  vīthī  samācāra  megha  rāghava  pacati

5.6. Zapisz w devanāgarī :

rāghava  mocayati  ghāta  jīv  rāja  catur  yathā  bhojana

राघव  मोचयति  घात  जीव्  राज  चतुर्  यथा  भोजन

ghora  samācāra  jagat  rajanī  vīthī  tathāgata  jīvita  cetas

घोर  समाचार  जगत्  रजनी  वीथी  तथागत  जीवित  चेतस्

locayati  nija  jāti  megha  caura  mahāpatha  jarā  yācaka

लोचयति  निज  जाति  मेघ  चौर  महापथ  जरा  याचक

manoratha  pacati  oman  nicaya  parājaya  bhagavan  path 

मनोरथ  पचति  ओमन्  निचय  पराजय  भगवन्  पथ् 

 • राघव rāghava (m.) potomek Raghu;
 • घात  ghāta (m.) uderzenie, przemoc, zabójstwo; 
 • जीव् jīv żyć; 
 • राज rāja (m.) król, suweren; 
 • चतुर् catur cztery; 
 • यथा yathā jak, w jaki sposób (yathā … tathā … jak … tak …);
 • भोजन bhojana (n.) jedzenie;
 • घोर ghora straszny, straszliwy;
 • समाचार samācāra (m.) procedura, praktyka, postępowanie, zachowanie;
 • जगत् jagat (m.) świat, zmieniający się, poruszający się; 
 • रजनी rajanī (mf(ई)n.) farbowanie, kolorowanie; 
 • तथागत tathāgata (m.) „ten, który przychodzi i odchodzi w ten sam sposób [jak buddowie poprzednicy]”; Budda; 
 • जीवित  jīvita (mfn.) życie, żywość, żywotność, witalność?; 
 • चेतस् cetas (n.) świadomość, inteligencja, myśląca dusza, serce, umysł;
 • लोचयति  locayati patrzy, postrzega (3 os. l.poj od लोच् loc - patrzeć, postrzegać);
 • निज nija (mf(आ)n.) wrodzony;
 • जाति  jāti (f.) narodziny;
 • मेघ megha (m.) chmura, także pochmurna pogoda;
 • चौर  caura (mfn.) złodziejski;
 • महापथ mahāpatha (m.) główna droga, również w przenośni;
 • जरा jarā (mfn.) starzenie się;
 • याचक yācaka (m.) ten, który prosi, pyta, żebrak;
 • मनोरथ manoratha (m.) ‘radość serca/ umysłu’;
 • पचति  pacati gotuje (3 os. l. poj. od पच् pac gotować);
 • ओमन्  oman (m.) pomoc, ochrona, przysługa, życzliwość; ten, kto pomaga, wspiera, ochrania, przyjaciel;
 • निचय  nicaya (m.) spiętrzenie, masa, zbiór, zapas, prowiant; 
 • पराजय parājaya (m.) bycie pozbawionym czegoś lub pokonanym, strata, porażka (także w procesie);