Menu Zamknij

Dhātu. Lista

‘Dhātupatha’ to dołączona do ‘Aṣṭādhyāyī’, ułożona przez Pāṇini’ego, lista pierwiastków (dhātu).

Liczy sobie 1943 pozycje. Poniżej, w porządku alfabetycznym, zamieszczonych zostało około 600 najczęściej występujących dhātu z zachowaną oryginalną numeracją, przynależnością do klasy (gaṇa १ - १०), formą jaką czasownik przyjmuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, określeniem strony zwrotnej i czynnej, oznaczeniem czy dhātu jest seṭowe czy aniṭowe, czy czasownik jest przechodni czy nieprzechodni oraz tłumaczeniem na język polski.

“Dhatupatha Handbook” Ashwini Kumar Aggarwal

(1) १ √ भू  bhū । भवति  bhavati । P । सेट् । अ○
być, istnieć, stawać się

 
Pierwiastek ‘भू  bhū’ o liczbie porządkowej (1) przynależy do 1 klasy (१), w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego odmienia się: भवति bhavati (‘istnieje, jest’); przybiera stronę czynną (P); jest seṭowy (सेट्) i nieprzechodni (अ○); znaczy ‘być, istnieć, stawać się’

 

 • | P | parasmaipada - strona czynna
 • | A | ātmanepada - strona zwrotna
 • | U | ubhayapada - może przybierać formę zwrotną lub czynną; 
 • | सेट् | seṭ  - zawierający spójkę ‘i’
 • | अनिट् | aniṭ - nie zawierający spójki ‘i’
 • | स○ | sakarmaka → czasownik przechodni
 • | अ○ | akarmaka → czasownik nieprzechodni
 • । द्वि○। dvikarmaka dla pierwiastków zachowujących się tak lub tak

अ | a

 • (87) १ √ अङ्क्  aṅk । अङ्कते aṅkate । A । सेट् । स○। znakować, stemplować, piętnować
 • (654) १ √ अक्ष् akṣ । अक्षति akṣati , अक्ष्णोति akṣṇoti । P । वेट् । स○। docierać, gromadzić, przenikać, osiągnąć, przechodzić, obejmować
 • (146) १ √ अङ्ग्  aṅg | अङ्गति aṅgati । P । सेट् । स○। iść
 • (1927) १० √ अङ्क्  aṅk । अङ्कयति / ते aṅkayati / te । U । सेट् । स○। liczyć, oznaczać, wędrować
 • (230) १ √ अज् aj  । अजति ajati । P । सेट् । स○| iść, potępić, jechać, prowadzić, napędzać, rzucać
 • (188) १ √ अञ्च् añc । अञ्चति añcati । P । सेट् । स○| zginać, zakrzywiać, pochylać, zwijać
 • (862) १ √ अञ्च् añc । अञ्चति/ ते añcati / te । U । सेट् । स○। poruszać się, rozkładać się
 • (1458) ७ √ अञ्ज्  añj । अनक्ति anakti । P । वेट् । स○। wyjaśniać, oczyszczać, namaszczać, dekorować, nałożyć maść lub pigment, posmarować, przygotować,czcić, świętować; spowodować pojawienie się
 • (295) १ √ अट्  aṭ । अटति  aṭati । P । सेट् । स○। wędrować, błąkać się
 • (1175) ४ √ अण्  aṇ । अण्यते  aṇyate । A । सेट् । अ○। oddychać, żyć
 • (38) १ √ अत्  at । अतति  atati । P । सेट् । स○। chodzić ciągle, nieustannie
 • (61) १ √ अन्त् ant । अन्तति  antati । P । सेट् । स○। wiązać
 • (1011) २ √ अद् ad । अत्ति atti । P । अनिट् । स○। jeść, konsumować, pożerać, unicestwiać
 • (1070) २ √ अन् an । अनिति aniti । P । सेट् । अ○। oddychać, żyć
 • (474) १ √ अय्  ay । अयते  ayate । A* । सेट् । स○। iść
 • (204) १ √ अर्च् arc  | अर्चति  arcati । P । सेट् । स○। wielbić, chwalić, błyszczeć, być genialnym; honorować lub traktować z szacunkiem; ozdabiać
 • (224) १ √ अर्ज्  arj । अर्जति  arjati । P । सेट् । स○। zaopatrzyć się, wziąć, nabywać
 • (1905) १० √ अर्थ्  arth । अर्थयते arthayate, अर्थते arthate । A । सेट् । स○। prosić, pozwać, dążyć do uzyskania, pożądać, życzyć, żądać
 • (55) १ √ अर्द्  ard । अर्दति  ardati । P । सेट् । स○। pytać, błagać, ruszać się, rozpuszczać, unicestwiać, zabijać
 • (740) १ √ अर्ह्  arh । अर्हति arhati । P । सेट् । स○। zasłużyć, zasługiwać, być godnym, być zdatnym do kultu, czcić, mieć roszczenie, być uprawnionym, mieć pozwolenie na cokolwiek; być zobowiązanym; być wartościowym, być zdolnym
 • (1731) १० √ अर्ह्  arh । अर्हयति / ते  arhayati / te । U | सेट् । स○। zasłużyć, uhonorować
 • (515) १ √ अल्  al । अलति alati, अलते  alate । U | सेट् । स○। ozdabiać, wykańczać (dekorować), być kompetentnym lub zdolnym (wystarczającym), zapobiegać, wystarczyć
 • (600) १ √ अव्  av । अवति  avati । P । सेट् । स○। chronić, ewoluować, kochać, zaspokajać, lubić, prowadzić, napędzać, poruszać, animować; ofiarować ( np. hymn do bogów); Wed. promować, faworyzować, zaspokajać, odświeżać; prowadzić lub doprowadzać do;
 • (1523) ९ √ अश्  aś । अश्नाति  aśnāti । P । सेट् । स○।  jeść, konsumować, cieszyć się, czerpać radość
 • (1264) ५ √ अश्  aś । अश्नुते  aśnute । A |  वेट् । स○*। przenikać, zdobywać, gromadzić, dotrzeć, dojść, zyskać, uzyskać
 • (1065) २ √ अस्  as । अस्ति  asti । P । सेट् । अ○। być, stać się, istnieć
 • (1209) ४ √ अस्  as । अस्यति  asyati । P । सेट् । स○। rzucać, ciskać
 • (1727) १० √ आक्रन्द्  ākrand । आक्रन्दयति / ते ākrandayati / te । U | सेट् । अ○। płakać, lamentować, wypłakiwać się, krzyczeć, wzywać
 • (1260) ५ √ आप्  āp । आप्नोति āpnoti । P । अनिट् । स○। przenikać, zakrywać, dosięgnąć, wyprzedzić, spotkać się, upaść; zdobywać, osiągać, przejmować; poddawać się, cierpieć; wchodzić, okupować; równać się
 • (629) १ √ आशंस्  āśaṃs । आशंसते  āśaṃsate । A । सेट् । स○ । pragnąć; mieć nadzieję, oczekiwać; chcieć osiągnąć, pożądać; ogłaszać, chwalić, wychwalać; podejrzewać, bać się
 • (1022) २ √ आशास्  āśās । आशास्ते  āśāste । A । सेट् । स○। błogosławić, mieć nadzieję, pragnąć, prosić, modlić się; mieć nadzieję, oczekiwać; instruować, rozkazywać, dowodzić; ujarzmić
 • (1021) २ √ आस् ās । आस्ते āste । A । सेट् । अ○। siedzieć, być, istnieć, być obecnym; zamieszkać, mieszkać; spoczywać; siedzieć spokojnie, trwać, kontynuować

इ | i

 • (1045) २ √ इ i । एति eti, उद् + इ + ल्यप् = उदयति udayati । P । अनिट् । स○। iść
 • (1047) २ √ इ  i । अध्येति  adhyeti । P । अनिट् । स○। iść, chodzić; płynąć; posuwać się naprzód, rozprzestrzeniać się, poruszać się; iść do lub w kierunku (z acc.); odejść, uciec, przejść, wpaść, przyjść do; pamiętać, pamiętać z żalem, nostalgicznie
 • (1046) २ √ इ  i । अधि + इ = अधीते adhīte । A । अनिट् । स○। studiować, uczyć się, czytać
 • (153) १ √ इङ्ग्  iṅg । इङ्गति  iṅgati । P । सेट् । स○ । ruszać się, trząść się, być wzburzonym; iść, iść do lub w kierunku; poruszyć
 • (318) १ √ इट्  iṭ । एटति  eṭati । P । सेट् । स○। go | iść; iść do lub w kierunku
 • (63) १ √ इन्द्  ind । इन्दति  indati । P । सेट् । अ○। mieć wielką moc 
 • (587) १ √ इन्व्  inv । इन्वति  invati । P । सेट् । स○। przenikać, iść naprzód, naciskać, jechać; tchnąć siły, ożywić, orzeźwić, radować się; użyć siły; odjechać; cofnąć się, usunąć; mieć we własnej mocy, zawładnąć; być panem, mieć do dyspozycji
 • (1127) ४ √ इष्  iṣ । इष्यति  iṣyati । P । सेट् । स○। iść, rozłożyć, przenieść, rzucić, powodować szybkie poruszanie się, puszczać, rzucać, huśtać; wysyłać lub odrzucać, wylewać, rozładować; wygłosić (przemówienie), ogłosić, pobudzać, podżegać, animować, promować
 • (1351) ६ √ इष्  iṣ । इच्छति  icchati । P । सेट् । स○। życzyć, chcieć, starać się uzyskać, dążyć, szukać; starać się robić; pragnąć, chcieć, tęsknić, prosić;  zamierzać, dążyć do uzyskania, oczekiwać, zgodzić się, być przychylnym, przyznać, uznawać, utrzymywać, szanować, myśleć
 • (610) १ √ ईक्ष्  īkṣ । ईक्षते  īkṣate । A | सेट् । स○। widzieć, postrzegać, patrzeć, oglądać; czuwać; widzieć w myślach;  rozważać,  obserwować (np. gwiazdy); przepowiadać
 • (1143) ४ √ ई  ī । ईयते  īyate । A । अनिट् । स○। iść
 • (1019) २ √ ईड्  īḍ । ईट्टे  īṭṭe । A | सेट् । स○। chwalić, sławić
 • (1018) २ √ ईर्  īr । ईर्ते  īrte । A | सेट् । स○। iść, trząść się, wstawać, wyrastać z
 • (1810) १० √ ईर्  īr । ईरयति / ते īrayati / te, इरति  irati । U | सेट् । स○। inspirować, pobudzać, rzucać, poruszać
 • (511) १ √ ईर्ष्य्  īrṣy । ईर्ष्यति  īrṣyati । P । सेट् । अ○। być zazdrosnym, zazdrościć
 • (1020) २ √ ईश्  īś । ईष्टे  īṣṭe । A । सेट् । अ○। rządzić, dowodzić, posiadać, władać, być w mocy
 • (611) १ √ ईष्  īṣ । ईषते  īṣate । A | सेट् । स○। iść, zabić, zobaczyć, odlecieć, dać
 • (684) १ √ ईष्  īṣ । ईषति  īṣati । P । सेट् । स○। zbierać
 • (632) १ √ ईह् īh । ईहते  īhate । A । सेट् । अ○। pragnąć, dążyć, starać się

उ | u

 • (657) १ √ उक्ष्  ukṣ । उक्षति  ukṣati । P । सेट् । स○। posypać, zmoczyć, poświęcić, zwilżyć, skropić
 • (128) १ √ उख्  ukh । ओखति  okhati । P । सेट् । स○। iść, chodzić, poruszać się
 • (129) १ √ उङ्ख्  uṅkh । उङ्खति  uṅkhati । P । सेट् । स○। iść, zbliżyć się, udekorować, uschnąć
 • (215) १ √ उञ्छ्  uñch । उञ्छति  uñchati । P । सेट् । स○। zbierać
 • (1304) ६ √ उज्झ्  ujjh । उज्झति  ujjhati । P । सेट् । स○। porzucić
 • (1457) ७ √ उन्द्  und । उनत्ति  unatti । P । सेट् । स○। zmoczyć, zwilżyć, kąpać
 • (20) १ √ उर्द्  urd । ऊर्दते  ūrdate । A । सेट् । अ○*। mierzyć, bawić się, być szczęśliwym
 • (696) १ √ उष्  uṣ । ओषति  oṣati । P । सेट् । स○। palić, karać
 • (483) १ √ ऊय्  ūy । ऊयते  ūyate । A | सेट् । स○। tkać, szyć
 • (1549) १० √ ऊर्ज्  ūrj । ऊर्जयति/ते  ūrjayati/te । U | सेट् । अ○। wzmacniać, żyć, być potężnym
 • (1039) २ √ ऊर्णु  ūrṇu । ऊर्णौति ūrṇauti, ऊर्णुते ūrṇute, ऊर्णोति  ūrṇoti । U | सेट् । स○। zakryć, otoczyć, ukryć
 • (648) १ √ ऊह्  ūh । ऊहते  ūhate । A | सेट् । स○। domyślać się, rozumować

| ṛ

 • (936) १ √ ऋ  ṛ । ऋच्छति  ṛcchati । P । अनिट् । स○। iść, dostać (się)
 • (1302) ६ √ ऋच्  ṛc । ऋचति  ṛcati । P । सेट् । स○। świecić, błyszczeć, chwalić
 • (1296) ६ √ ऋच्छ्  ṛcch । ऋच्छति  ṛcchati । P । सेट् । अ○। iść, stać się twardym
 • (176) १ √ ऋज्  ṛj । अर्जते  arjate । A | सेट् । स○। iść, zdobywać, być stanowczym, być silnym
 • (1245) ४ √ ऋध्  ṛdh । ऋध्यति  ṛdhyati । P । सेट् । अ○। prosperować, zadowolić, dokończyć
 • (1271) ५ √ ऋध्  ṛdh । ऋध्नोति  ṛdhnoti । P । सेट् । अ○। prosperować, wzrastać, przebłagać

ए | e

ओ | o

 • (179) १ √ एज्  ej । एजते ejate । A । सेट् । अ○। błyszczeć, drżeć, ruszać się
 • (234) १ √ एज् ej । एजति ejati । P । सेट् । अ○। wstrząsać, potrząsać 
 • (2) १ √ एध्  edh । एधते  edhate । A । सेट् । अ○। ewoluować, wzrastać, prosperować, żyć w komforcie
 • (454) १ √ ओण् oṇ । ओणति  oṇati । P । सेट् । स○। usunąć, zabrać

क | ka

 • (37) १ √ कत्थ्  katth । कत्थते  katthate । A | सेट् । स○। chwalić, pochwalić
 • (1851) १० √ कथ्  kath । कथयति / ते kathayati / te । U | सेट् । स○। opowiadać, opisywać, prowadzić narrację
 • (460) १ √ कन्  kan । कनति  kanati । P । सेट् । अ○। błyszczeć, pragnąć, zbliżyć się
 • (375) १ √ कम्प्  kamp । कम्पते kampate । A । सेट् । अ○। drżeć, trząść się, wstrząsać, ruszać się
 • (443) १ √ कम  kama । कामयते  kāmayate । A | सेट् । स○। kochać, być zakochanym
 • (59) १ √ कर्द् kard । कर्दति kardati । P । सेट् । अ○। dudnić, krakać jak wrona
 • (497) १ √ कल्  kal । कलते  kalate । A । सेट् । अ○। brzmieć, liczyć
 • (667) १ √ काङ्क्ष्  kāṅkṣ । काङ्क्षति  kāṅkṣati । P । सेट् । स○। pragnąć, życzyć sobie, chcieć
 • (647) १ √ काश् kāś । काशते  kāśate । A । सेट् । अ○। błyszczeć, świecić, być genialnym
 • (1162) ४ √ काश्  kāś । काश्यते  kāśyate । A । सेट् । अ○। świecić, kaszleć
 • (993) १ √ कित्  kit । चिकित्सति cikitsati, केतयति  ketayati । P । सेट् । स○। pragnienie zamieszkiwania, pragnienie uzdrowienia
 • (1042) २ √ कु  ku । कौति  kauti । P । अनिट् । अ○। brzmieć, nucić, gruchać
 • (185) १ √ कुञ्च्  kuñc । कुञ्चति  kuñcati । P । सेट् । अ○। krzywić się, kurczyć się, zbliżyć się
 • (1558) १० √ कुट्ट्  kuṭṭ । कुट्टयति / ते kuṭṭayati / te । U । सेट् । स○। miażdżyć, nadużywać, dzielić, cenzurować, mnożyć
 • (342) १ √ कुण्ठ्  kuṇṭh । कुण्ठति  kuṇṭhati । P । सेट् । स○। być stępionym
 • (1697) १० √ कुत्स्  kuts । कुत्सयते  kutsayate । A | सेट् । स○। znieważać, urągać, potępiać
 • (43) १ √ कन्थ्  kanth । कन्थति  kanthati । P । सेट् । स○। zranić, zaszkodzić, skrzywdzić 
 • (1233) ४ √ कुप् kup । कुप्यति kupyati । P । सेट् । अ○। gniewać się, być złym
 • (21) १ √ कुर्द्  kurd । कूर्दते kūrdate । A । सेट् । अ○। skakać, bawić się, chudnąć
 • (1218) ४ √ कुस् kus । कुस्यति  kusyati । P । सेट् । स○। objąć, otoczyć
 • (223) १ √ कूज्  kūj । कूजति  kūjati । P । सेट् । अ○। wydawać nieartykułowany dźwięk, szum, gruchanie
 • (1472) ८ √ कृ kṛ । करोति karoti, कुरुते kurute । U | अनिट् | स○। robić, czynić, kreować, przedstawiać
 • (1253) ५ √ कृ  kṛ । कृणोति kṛṇoti / कृणुते kṛṇute । U | अनिट् । स○। ranić, zabijać
 • (1435) ६ √ कृत्  kṛt । कृन्तति  kṛntati । P । सेट् । स○। ciąć, dzielić
 • (762) १ √ कृप्  kṛp । कल्पते  kalpate । A । वेट् । अ○। być w stanie, nadawać się do, osiągnąć
 • (1227) ४ √ कृश्  kṛś । कृश्यति  kṛśyati । P । सेट् । स○। być szczupłym, słabym
 • (990) १ √ कृष्  kṛṣ । कर्षति  karṣati । P | अनिट् | द्वि○। ciągnąć, uprawiać, robić bruzdy -> orać, przyciągać
 • (1286) ६ √ कृष् kṛṣ । कर्षति / ते karṣati / te । U | अनिट् । स○। orać
 • (1409) ६ √ कॄ  kṝ । किरति  kirati । P । सेट् । स○। rozrzucać, wlewać, rzucać
 • (1496) ९ √ कॄ  kṝ । कृणाति  kṛṇāti । P । सेट् । स○। ranić, zabijać
 • (1485) ९ √ कॄ kṝ । कृणाति kṛṇāti / कृणीते  kṛṇīte । U | सेट् । स○। ranić, zabijać
 • (1653) १० √ कॄत्  kṝt । कीर्तयति / ते kīrtayati / te । U | सेट् । स○। recytować, wychwalać
 • (916) १ √ कै kai । कायति kāyati । P | अनिट् । अ○। brzmieć, wymawiać
 • (71) १ √ क्रन्द्  krand । क्रन्दति  krandati । P । सेट् । स○। wołać, płakać 
 • (473) १ √ क्रम्  kram । क्रामति krāmati / क्रमते kramate, क्राम्यति  krāmyati । P । सेट् । स○। chodzić, kroczyć, iść bez strachu, chronić, wzrastać
 • (1473) ९ √ क्री krī । क्रीणाति krīṇāti / क्रीणीते  krīṇīte । U | अनिट् | स○। kupować, nabywać, sprzedawać, wymieniać, wygrywać
 • (350) १ √ क्रीड्  krīḍ । क्रीडति krīḍati । P । सेट् । अ○। bawić się, cieszyć się, rozrywać
 • (1189) ४ √ क्रुध्  krudh । क्रुध्यति  krudhyati । P | अनिट् | अ○। złościć się, być złym
 • (856) १ √ क्रुश्  kruś । क्रोशति  krośati । P | अनिट् । स○। lamentować, krzyczeć, wołać
 • (1207) ४ √ क्लम्  klam । क्लाम्यति klāmyati, क्लामति klāmati । P । सेट् । अ○। więdnąć, być przygnębionym, w depresji, być zmęczonym
 • (15) १ √ क्लिन्द् klind । क्लिन्दते klindate । A । सेट् । अ○। lamentować, płakać
 • (73) १ √ क्लिन्द् klind । क्लिन्दति  klindati । P । सेट् । स○। lamentować
 • (1242) ४ √ क्लिद्  klid । क्लिद्यति  klidyati । P । वेट् । अ○। moczyć się, stać się mokrym, być wilgotnym
 • (1161) ४ √ क्लिश्  kliś । क्लिश्यते  kliśyate । A । सेट् । अ○। cierpieć
 • (1522) ९ √ क्लिश्  kliś । क्लिश्नाति  kliśnāti । P । वेट् । स○*। torturować, molestować, dręczyć
 • (381) १ √ क्लीब्  klīb । क्लीबते  klībate ।  A । सेट् । अ○। być nieśmiałym, słabym, bezsilnym
 • (450) १ √ क्वण्  kvaṇ । क्वणति  kvaṇati । P । सेट् । अ○। brzęczeć, dzwonić, brzmieć niewyraźnie
 • (1206) ४ √ क्षम्  kṣam । क्षाम्यति  kṣāmyati ।  P । वेट् । स○। przepraszać, wybaczać, tolerować, znosić
 • (442) १ √ क्षम्  kṣam । क्षमते  kṣamate । A । वेट् । स○। cierpieć, tolerować, wybaczać, przestać
 • (851) १ √ क्षर्  kṣar । क्षरति  kṣarati । P । सेट् । अ○। płynąć, destylować, obwiniać, obmawiać, ściekać, ginąć
 • (1597) १० √ क्षल्  kṣal । क्षालयति / ते kṣālayati /  te । U | सेट् । स○। myć, oczyszczać
 • (236) १ √ क्षि  kṣi । क्षयति  kṣayati । P | अनिट् | अ○। psuć się, zmniejszać się, marnować się, być krótkim
 • (1407) ६ √ क्षि  kṣi । क्षियति  kṣiyati । P | अनिट् | स○। mieszkać, ruszać się, żyć
 • (1466) ८ √ क्षिण्  kṣiṇ । क्षेणोति kṣeṇoti / क्षेणुते kṣeṇute, क्षिणोति kṣiṇoti / क्षिणुते  kṣiṇute । U | सेट् । स○। wyrządzić krzywdę, zmniejszać, umniejszać?
 • (1121) ४ √ क्षिप्  kṣip । क्षिप्यति  kṣipyati । P | अनिट् | स○। rzucać
 • (1285) ६ √ क्षिप्  kṣip । क्षिपति / ते kṣipati / te । U | अनिट् | स○। rzucać, wysyłać, obwiniać
 • (382) १ √ क्षीब्  kṣīb । क्षीबते  kṣībate । A । सेट् । अ○। być pijanym, być beztroskim
 • (1443) ७ √ क्षुन्द्  kṣund । क्षुणत्ति kṣuṇatti / क्षुन्ते  kṣunte । U | अनिट् | स○। uderzać, tłuc, miażdżyć, deptać
 • (1190) ४ √ क्षुध्  kṣudh । क्षुध्यति  kṣudhyati । P | अनिट् | अ○। być głodnym
 • (751) १ √ क्षुभ्  kṣubh । क्षोभते  kṣobhate । A । सेट् । अ○। drżeć, być wzburzonym
 • (1239) ४ √ क्षुभ्  kṣubh । क्षुभ्यति  kṣubhyati । P । सेट् । अ○। drżeć, być wzburzonym
 • (1037) २ √ क्ष्ण्  kṣṇ । क्ष्णौति kṣṇauti । P । सेट् । स○। ostrzyć
 • (233) १ √ खञ्ज्  khañj । खञ्जति  khañjati । P । सेट् । अ○। utykać, chodzić kulawo
 • (878) १ √ खन्  khan । खनति / ते khanati / te । U | सेट् । स○। kopać, kłopotać się
 • (49) १ √ खाद्  khād । खादति khādati । P । सेट् । स○। jeść, pożerać
 • (1170) ४ √ खिद्  khid । खिद्यते  khidyate । A । अनिट् | अ○। być przygnębionym, cierpieć, odczuwać ból
 • (1436) ६ √ खिद्  khid । खिन्दति  khindati । P | अनिट् | स○। uderzać, trapić
 • (1449) ७ √ खिद्  khid । खिन्ते  khinte । A । अनिट् | अ○। być przygnębionym, cierpieć, odczuwać ból
 • (538) १ √ खेल्  khel । खेलति  khelati ।  P । सेट् । अ○। trząść się, drżeć, bawić się, iść
 • (1060) २ √ ख्या  khyā । ख्याति  khyāti । P | अनिट् | स○। opowiadać, relacjonować, popularyzować

| ga

 • (1853) १० √ गण्  gaṇ । गणयति / ते gaṇayati / te । U | सेट् । स○। liczyć, wyliczać, obliczać
 • (52) १ √ गद्  gad । गदति  gadati । P । सेट् । स○। powiedzieć, opowiedzieć, gadać (!), wyartykułować, wyliczyć, 
 • (982) १ √ गम्  gam । गच्छति  gacchati । P | अनिट् | स○। iść, poruszać się
 • (226) १ √ गर्ज्  garj । गर्जति  garjati  । P । सेट् । अ○। ryczeć, brzmieć, gardłować
 • (57) १ √ गर्द् gard । गर्दति  gardati ।  P । सेट् । अ○। ryczeć, brzmieć
 • (1907) १० √ गर्व्  garv । गर्वयते garvayate, गर्वते  garvate ।  A । सेट् । अ○। być dumnym, być aroganckim
 • (636) १ √ गर्ह्  garh । गर्हते  garhate ।  A । सेट् । स○। obwiniać, krytykować, oskarżać, ganić
 • (1845) १० √ गर्ह्  garh । गर्हयति / ते garhayati / te, गर्हति  garhati । U | सेट् । स○। obwiniać, krytykować, oskarżać, ganić
 • (1883) १० √ गवेष्  gaveṣ । गवेषयति / ते gaveṣayati / te । U | सेट् । स○। znaleźć, szukać, śledzić, badać
 • (950) १ √ गा  gā । गाते  gāte । A । अनिट् | स○। iść, ruszać się
 • (4) १ √ गाध्  gādh । गाधते  gādhate । A । सेट् । स○। stać, szukać, komponować, kompilować, tkać
 • (649) १ √ गाह्  gāh । गाहते  gāhate । A । वेट् । स○। nurkować, mieszać, penetrować, zanurzać, ujawniać
 • (1399) ६ √ गु gu । गुवति guvati । P | अनिट् | अ○। wypróżniać się, wydalić
 • (203) १ √ गुञ्ज्  guñj । गुञ्जति  guñjati । P । सेट् । अ○। buczeć, brzęczeć, brzmieć niewyraźnie
 • (970) १ √ गुप्  gup । जुगुप्सते jugupsate, गोपयति  gopayati । A । सेट् । स○। pragnienie - gardzić, ukrywać, strzec, chronić, obwiniać
 • (395) १ √ गुप्  gup । गोपायति  gopāyati । P | वेट् | स○। chronić, ukrywać
 • (1318) ६ √ गुम्फ्  gumph । गुम्फति  gumphati । P । सेट् । स○। splatać, wiązać, komponować
 • (896) १ √ गुह्  guh । गूहति / ते gūhati / te । U | वेट् | स○। schować, ukryć
 • (1246) ४ √ गृध्  gṛdh | गृध्यति  gṛdhyati । P । सेट् । स○। pożądać, być chciwym
 • (650) १ √ गृह्  gṛh । गर्हते  garhate । A । वेट् । स○। chwytać, brać
 • (1410) ६ √ गॄ  gṝ । गिरति girati, गिलति  gilati । P । सेट् । स○। połykać, wydzielać, wyrzucać, wylewać
 • (1498) ९ √ गॄ  gṝ । गॄणाति  gṝṇāti । P । सेट् । अ○। wołać, chwalić, wzywać
 • (917) १ √ गै  gai । गायति  gāyati ।  P | अनिट् | अ○। śpiewać, chwalić, sławić
 • (1513) ९ √ ग्रन्थ्  granth । ग्रथ्नाति  grathnāti । P । सेट् । स○। składać, układać, komponować
 • (630) १ √ ग्रस्  gras । ग्रसते  grasate । A । सेट् । स○। połykać, jeść, pożerać, konsumować
 • (1533) ९ √ ग्रह्  grah । गृह्णाति gṛhṇāti / गृह्णीते  gṛhṇīte । U । सेट् । स○। wziąć, chwycić, przyjąć, trzymać
 • (903) १ √ ग्लै glai । ग्लायति  glāyati । P | अनिट् | अ○। blaknąć, opadać, odczuwać niechęć, być brudnym, zmęczonym
 • (763) १ √ घट्  ghaṭ । घटते ghaṭate, घटयति  ghaṭayati । A । सेट् । अ○। starać się, dążyć do, stać się, być możliwym
 • (259) १ √ घट्ट्  ghaṭṭ । घट्टते  ghaṭṭate । A । सेट् । अ○। potrząsać, dotykać, pocierać, mieszać
 • (715) १ √ घस्  ghas । घसति  ghasati । P | अनिट् | स○। jeść, pożerać
 • (746) १ √ घट्  ghaṭ । घोटते  ghoṭate । A । सेट् । स○। powracać, wracać, wymieniać
 • (653) १ √ घुष्  ghuṣ । घोषति  ghoṣati । P । सेट् । स○। głosić, działać potajemnie
 • (438) १ √ घूर्ण्  ghūrṇ । घूर्णते  ghūrṇate । A । सेट् । अ○। wirować, obracać się
 • (1339) ६ √ घूर्ण्  ghūrṇ । घूर्णति  ghūrṇati । P । सेट् । अ○। wirować, obracać się
 • (938) १ √ घृ ghṛ । घरति  gharati । P | अनिट् | स○। spryskać, nawodnić, zamoczyć
 • (1650) १० √ घृ  ghṛ । घारयति / ते ghārayati / te । U | सेट् । स○*। ściekać, kapać, kropić
 • (708) १ √ घृष्  ghṛṣ । घर्षति  gharṣati । P । सेट् । स○। ucierać, tłuc, trzeć
 • (926) १ √ घ्रा  ghrā । जिघ्रति  jighrati । P | अनिट् | स○। wąchać, całować

च | ca

 • (93) १ √ चक्  cak । चकते  cakate । A । सेट् । स○। być zadowolonym, nasyconym, oszukiwać
 • (783) १ √ चक्  cak । चकति cakati, चकयति  cakayati । P । सेट् । अ○। być zadowolonym, nasyconym, oprzeć się
 • (1074) २ √ चकास्  cakās । चकास्ति  cakāsti । P । सेट् । अ○। błyszczeć, być genialnym
 • (1017) २ √ चक्ष्  cakṣ । चष्टे  caṣṭe ।  A । अनिट् | स○। mówić wyraźnie, mówić, widzieć
 • (278) १ √ चण्ड् caṇḍ । चण्डते  caṇḍate ।  A । सेट् । अ○। być złym, uderzyć
 • (68) १ √ चन्द्  cand । चन्दति  candati । P । सेट् । स○। świecić, radować się
 • (469) १ √ चम्  cam । आचामति ācāmati, चमति  camati । P । सेट् । स○। pić, popijać
 • (1745) १० √ चर्  car । चारयति / ते cārayati / te । U | सेट् । स○। wątpić, podejrzewać
 • (1712) १० √ चर्च्  carc । चर्चयति / ते  carcayati / te । U | सेट् । स○। studiować, czytać uważnie, pauzować podczas czytania
 • (579) १ √ चर्व  carva । चर्वति carvati । P । सेट् । स○। jeść, żuć, gryźć, smakować
 • (832) १ √ चल्  cal । चलति  calati । P । सेट् । अ○। poruszać się, pulsować, trząść się, mieszać
 • (1251) ५ √ चि  ci । चिनोति cinoti / चिनुते  cinute । U । अनिट् । द्वि । zbierać, wybierać, gromadzić, piętrzyć
 • (315) १ √ चिट्  ciṭ । चेटति  ceṭati । P । सेट् । अ○। służyć, być posłusznym jak sługa
 • (1535) १० √ चिन्त्  cint । चिन्तयति / ते cintayati / te, चिन्तति  cintati । U | सेट् । स○। myśleć, rozważać, reflektować, zastanawiać się
 • (39) १ √ चित्  cit । चेतति  cetati । P । सेट् । अ○। dostrzec, zauważyć, odzyskać przytomność
 • (429) १ √ चुम्ब्  cumb । चुम्बति cumbati । P । सेट् । स○। całować, dotykać delikatnie
 • (1534) १० √ चुर्  cur । चोरयति / ते corayati / te । U | सेट् । स○। kraść
 • (673) १ √ चूष्  cūṣ । चूषति  cūṣati । P । सेट् । स○। pić, wciągać, wysysać
 • (256) १ √ चेष्ट्  ceṣṭ । चेष्टते  ceṣṭate । A । सेट् । अ○।  próbować, starać się
 • (40) १ √ च्युत्  cyut । च्योतति  cyotati । P । सेट् । स○। ściekać, płynąć, sączyć się
 • (1589) १० √ छर्द्  chard । छर्दयति / ते chardayati / te । U | सेट् । अ○। wymiotować
 • (1440) ७ √ छिद्  chid । छिनत्ति chinatti / छिन्ते  chinte । U | अनिट् | स○। ciąć, odrąbywać, drzeć, przekłuwać

ज | ja

 • (1071) २ √ जक्ष्  jakṣ । जक्षिति  jakṣiti । P । सेट् । स○। jeść, konsumować, niszczyć, śmiać się
 • (1149) ४ √ जन्  jan । जायते  jāyate । A । सेट् । अ○। urodzić się, narodzić się
 • (397) १ √ जप्  jap । जपति  japati । P । सेट् । स○। recytować przyciszonym głosem (japa - recytacja mantry), mruczeć, wypowiadać 
 • (833) १ √ जल्  jal । जलति jalati । P । सेट् । स○। być ostrym, ostrzyć, być bogatym
 • (398) १ √ जल्प्  jalp । जल्पति  jalpati । P । सेट् । स○। gadać, mówić, paplać
 • (1072) २ √ जागृ  jāgṛ । जागर्ति  jāgarti । P । सेट् । अ○। być czujnym, uważnym
 • (561) १ √ जि  ji । जयति  jayati । P | अनिट् | अ○। podbijać, pokonywać, ujarzmiać
 • (562) १ √ जीव्  jīv । जीवति  jīvati । P । सेट् । अ○। żyć, być żywym
 • (1288) ६ √ जुष्  juṣ । जुषते  juṣate । A । सेट् । स○। zadowalać, służyć
 • (389) १ √ जृम्भ्  jṛmbh । जृम्भते  jṛmbhate । A । सेट् । अ○। ziewać
 • (1494) ९ √ जॄ  jṝ । जृणाति  jṛṇāti । P । सेट् । अ○। starzeć się, zużyć się 
 • (1130) ४ √ जॄ  jṝ । जीर्यति  jīryati । P । सेट् । अ○। zestarzeć się, zużyć, zgnić
 • (1507) ९ √ ज्ञा  jñā । जानाति jānāti / (जानीते jānīte) । P* | अनिट् | स○। wiedzieć, rozumieć, znać, zaprzeczać?
 • (1499) ९ √ ज्या  jyā । जिनाति  jināti । P | अनिट् | अ○। zestarzeć się, zgnić
 • (776) १ √ ज्वर्  jvar । ज्वरति jvarati, ज्वरयति  jvarayati । P । सेट् । अ○। gorączkować, zachorować, być chorym
 • (831) १ √ ज्वल्  jval । ज्वलति  jvalati । P । सेट् । अ○। świecić

त | ta

 • (118) १ √ तङ्क्  taṅk । तङ्कति  taṅkati । P । सेट् । अ○। żyć w niebezpieczeństwie, znosić, być odważnym
 • (655)√ तक्ष्  takṣ । तक्षति takṣati, तक्ष्णोति  takṣṇoti ।  P । वेट् । स○। siekać, kroić, dzielić
 • (1579) १० √ तड्  taḍ । ताडयति / ते tāḍayati/ te । U | सेट् | स○। uderzać, bić
 • (280) १ √ तण्ड्  taṇḍ । तण्डते  taṇḍate । A । सेट् । स○। uderzać, bić
 • (1678) १० √ तन्त्र्  tantr । तन्त्रयते  tantrayate । A । सेट् । अ○। rozprzestrzeniać, wspierać, utrzymywać, rządzić
 • (1463) ८ √ तन्  tan । तनोति tanoti / तनुते  tanute । U | सेट् | स○। rozprzestrzeniać się, rozciągać się, czynić ekspansywnym
 • (985) १ √ तप्  tap । तपति  tapati । P | अनिट् | स○। rozgrzać, podgrzać
 • (1159) ४ √ तप्  tap । तप्यते tapyate, तपति  tapati । A *। अनिट् | अ○। być zamożnym, płonąć psychicznie, rozgrzewać
 • (1202) ४ √ तम्  tam । ताम्यति  tāmyati । P । सेट् । अ○। pragnąć, życzyć sobie, dusić się, być wyczerpanym, przygnębionym, tamować
 • (227) १ √ तर्ज् tarj । तर्जति  tarjati । P । सेट् । स○। grozić, besztać
 • (1681) १० √ तर्ज्  tarj । तर्जयते  tarjayate । A । सेट् । स○। winić, straszyć, besztać, ostrzegać
 • (489) १ √ ताय्  tāy । तायते  tāyate । A । सेट् । स○। chronić, rozprzestrzeniać
 • (971) १ √ तिज्  tij । तितिक्षते titikṣate, तेजयति  tejayati । A । सेट् । स○। pragnąć, wzburzyć, zaostrzyć, podniecić, agitować, podżegać
 • (362) १ √ तिप्  tip । तेपते  tepate । A । सेट् *। अ○। posypać, skropić, spryskać
 • (1281) ६ √ तुद्  tud । तुदति / ते tudati /te । U | अनिट् | स○। uderzyć, zadać ból

 

 • (1599) १० √ तुल्  tul । तोलयति / ते tolayati / te । U | सेट् | स○ । ważyć
 • (1184) ४ √ तुष्  tuṣ । तुष्यति  tuṣyati । P | अनिट् | अ○। być zadowolonym, spokojnym, szczęśliwym, zaspokojonym
 • (1195) ४ √ तृप्  tṛp । तृप्यति  tṛpyati । P | वेट् | स○*। być zadowolonym, zaspokoić
 • (1307) ६ √ तृप्  tṛp । तृपति  tṛpati । P । सेट् । स○। być zadowolonym, zaspokoić
 • (1819) १० √ तृप् tṛp । तर्पयति / ते tarpayati / te, तर्पति  tarpati । U | सेट् | स○* । podobać się, być zadowolonym
 • (1455) ७ √ तृह्  tṛh । तृणेढि  tṛṇeḍhi ।  P । सेट् । स○। zabijać
 • (969) १ √ तॄ  tṝ । तरति  tarati । P । सेट् । स○। pływać, płynąć, przeprawiać się
 • (986) १ √ त्यज्  tyaj । त्यजति  tyajati । P | अनिट् | स○। porzucać
 • (374) १ √ त्रप्  trap । त्रपते  trapate । A । वेट् | अ○। być zawstydzonym, wstydzić się
 • (1117) ४ √ त्रस्  tras । त्रस्यति trasyati, त्रसति  trasati । P । सेट् । अ○। trząść się, drżeć, bać się, uciekać
 • (1375) ६ √ त्रुट्  truṭ । त्रुट्यति truṭyati, त्रुटति  truṭati ।  P । सेट् । स○। rozerwać, pęknąć, rozłupać, złamać, rozwiać wątpliwości
 • (1698) १० √ त्रुट्  truṭ । त्रोटयते  troṭayate ।  A । सेट् । स○। rozbić na kawałki
 • (965) १ √ त्रै trai । त्रायते trāyate । A । अनिट् | स○। bronić się, ratować się, chronić

द | da

 • (989) १ √ दंश् daṃś । दशति  daśati। P | अनिट् | स○। gryźć, kąsać
 • (608) १ √ दक्ष्  dakṣ । दक्षते  dakṣate। A । सेट् । अ○। być bogatym, pracować szybko, być w stanie
 • (1926) १० √ दण्ड्  daṇḍ । दण्डयति / ते daṇḍayati / teU | सेट् | द्वि○। karać
 • (17) १ √ दद्  dad । ददते  dadateA । सेट् । स○। darować
 • (8) १ √ दध्  dadh । दधते  dadhate A । सेट् । स○। wspierać, brać
 • (1203) ४ √ दम्  dam । दाम्यति dāmyatiP । सेट् । स○। powstrzymywać, pacyfikować, tamować, oswajać, podbijać
 • (481) १ √ दय् day । दयते  dayateA । सेट् । स○। darować, nagradzać, niszczyć, litować się
 • (1073) २ √ दरिद्रा  daridrā । दरिदाति  daridātiP । सेट् । अ○। być biednym, cierpieć, być słabym
 • (548) १ √ दल्  dal । दलति  dalatiP । सेट् । अ○। pękać, rozdzierać
 • (991) १ √ दह् dah । दहति  dahatiP | अनिट् | स○। palić
 • (930) १ √ दा  dā । यच्छति  yacchati P | अनिट् | स○। dawać, dać
 • (882) १ √ दाश्  dāś । दाशति / ते dāśati / teU | सेट् | स○। dawać, składać ofiary
 • (1107) ४ √ दिव्  div । दीव्यति  dīvyatiP । सेट् । स○। grać, uprawiać hazard, robić interesy, pielęgnować
 • (1283) ६ √ दिश्  diś । दिशति / ते diśati / te U | अनिट् | स○। pokazywać, udzielać
 • (1015) २ √ दिह्  dih । देग्धि degdhi / दिग्धे digdheU | अनिट् | द्वि○। zastygać, namaszczać, gipsować
 • (609) १ √ दीक्ष्  dīkṣ । दीक्षते  dīkṣateA । सेट् । अ○। 
 • (1150) ४ √ दीप्  dīp । दीप्यते  dīpyateA । सेट् । अ○। świecić
 • (1600) १० √ दुल्  dul । दोलयति / ते dolayati / teU । सेट् । स○। kołysać się, oscylować
 • (1185) ४ √ दुष्  duṣ । दुष्यति  duṣyatiP | अनिट् | अ○*। cierpieć,  popełnić błąd, być skorumpowanym
 • (1014) २ √ दुह्  duh । दोग्धि dogdhi / दुग्धे  dugdheU | अनिट् | द्वि○। doić, opróżniać, ekstrahować, wyciskać, korzystać
 • (1133) ४ √ दू  dū । दूयते  dūyateA । सेट् । अ○।  sprawiać ból, cierpieć
 • (1411) ६ √ दृ  dṛ । आद्रियते  ādriyateA । अनिट् | स○। szanować, honorować
 • (1196) ४ √ दृप्  dṛp । दृप्यति  dṛpyatiP | वेट् । अ○। być dumnym, być aroganckim
 • (988) १ √ दृश्  dṛś । पश्यति  paśyatiP | अनिट् | स○। widzieć, patrzeć
 • (1493) ९ √ दॄ  dṝ । दृणाति  dṛṇāti ।  P । सेट् । स○। rozerwać, rozerwać na kawałki
 • (500) १ √ देव्  dev । देवते  devate । A । सेट् । अ○। grać, bawić się, uprawiać sport, uprawiać hazard
 • (1148) ४ √ दो do । द्यति  dyati । P | अनिट् | स○। drzeć, klasyfikować, ciąć, dzielić
 • (1040) २ √ द्यु  dyu । द्यौति  dyauti । P | अनिट् | स○। atakować, maszerować
 • (741) १ √ द्युत्  dyut । द्योतते  dyotate । A । सेट् । अ○। świecić
 • (1054) २ √ द्रा  drā । द्राति  drāti । P | अनिट् | अ○ । wstydzić się, uciekać
 • (945) १ √ द्रु  dru । द्रवति  dravati । P | अनिट् | स○। biec, topić się, tonąć, iść
 • (1197) ४ √ द्रुह्  druh । द्रुह्यति  druhyati । P | वेट् | स○। być wrogim, znosić złośliwość, ranić
 • (1013) २ √ द्विष्  dviṣ । द्वेष्टि  dveṣṭi / द्विष्टे  dviṣṭe । U | अनिट् | स○। nienawidzić, nie lubić
 • (601) १ √ धाव्  dhāv । धावति / ते  dhāvati / te । U | सेट् । स○। biec, biegać
 • (593) १ √ धिन्व्  dhinv । धिनोति dhinoti । P । सेट् । स○। zadowolić, odżywić, zachwycić
 • (1398) ६ √ धू  dhū । धुवति  dhuvati । P । सेट् । स○। drapać, być drapanym
 • (1487) ९ √ धू dhū । धुनाति dhunāti / धुनीते  dhunīte । U | वेट् | स○। drżeć, trząść się, być wstrząśniętym
 • (396) १ √ धूप्  dhūp । धूपायति  dhūpāyati । P । सेट् । स○। podgrzewać, odkażać
 • (1412) ६ √ धृ  dhṛ । ध्रियते  dhriyate । A । अनिट् | अ○। żyć, istnieć, pozostawać, przetrwać
 • (900) १ √ धृ dhṛ । धरति / ते  dharati / te ।  U | अनिट् | स○। zakładać, konserwować
 • (1850) १० √ धृष् dhṛṣ । धर्षयति / ते dharṣayati / te, धर्षति  dharṣati । U | सेट् । स○ । pokonać, traktować z pogardą
 • (902) १ √ धे dhe । धयति  dhayati । P | अनिट् | स○। ssać, wysysać, pić
 • (927) १ √ ध्मा  dhmā । धमति  dhamati । P | अनिट् | स○। dmuchać, dąć w konchę, dmuchnąć w ogień
 • (908) १ √ ध्यै dhyai। ध्यायति dhyāyati । P | अनिट् | स○। medytować, rozmyślać
 • (755) १ √ ध्वंस्  dhvaṃs । ध्वंसते  dhvaṃsate । A । सेट् । अ○। zostać zniszczonym
 • (816) १ √ ध्वन्  dhvan । ध्वनयति dhvanayati, धानयति dhānayati ।  P । सेट् । अ○। brzmieć
 • (672) १ √ ध्वाङ्क्ष्  dhvāṅkṣ । ध्वाङ्क्षति  dhvāṅkṣati । P । सेट् । अ○। rechotać, krakać, pożądać

| na

 • (310) १ √ नट्  naṭ । नटति  naṭatiP । सेट् । अ○। tańczyć
 • (54) १ √ नद्  nad । नदति  nadatiP । सेट् । अ○। grzmieć, płakać
 • (981) १ √ नम्  nam । नमति  namatiP । अनिट् | स○। pozdrawiać (salutować), kłaniać się
 • (56) १ √ नर्द्  nard । नर्दति  nardatiP । सेट् । अ○। brzmieć
 • (1194) ४ √ नश्  naś |  नश्यति  naśyatiP । वेट् । अ○। zginąć, zniknąć
 • (1166) ४ √ नह्  nah । नह्यति / ते nahyati / teU | अनिट् | स○। wiązać
 • (6) १ √ नाथ्  nāth । नाथते nāthate, नाथति  nāthatiA । सेट् । स○ । prosić, chorować, być sławnym, błogosławić
 • (625) १ √ नास्  nās । नासते  nāsateA । सेट् । अ○। brzmieć
 • (1093) ३ √ निज्  nij । नेनेक्ति nenekti / नेनिक्ते  nenikte । U | अनिट् | स○। czyścić, oczyszczać, pielęgnować
 • (66) १ √ निन्द्  nind । निन्दति  nindatiP । सेट् । स○। winić, obwiniać
 • (901)√ नी  nī । नयति nayati / नयते  nayateU | अनिट् | द्वि○। prowadzić, nieść
 • (1035) २ √ नु  nu । नौति  nautiP । सेट् । स○। chwalić, wielbić
 • (1282) ६ √ नुद्  nud । नुदति / ते nudati / te U | अनिट् | स○। wysłać, iść
 • (1426) ६ √ नुद्  nud । नुदति  nudatiP | अनिट् | स○।  nakłaniać, pchać, podżegać
 • (1397) ६ √ नू  nū । नुवति  nuvatiP । सेट् । स○। chwalić, wielbić
 • (1116) ४ √ नृत्  nṛt । नृत्यति nṛtyatiP । सेट् । अ○। tańczyć, ruszać się

| pa

 • (174) १ √ पञ्च्  pañc । पञ्चति  pañcatiA । सेट् । स○। szczegółowo wyjaśnić
 • (330) १ √ पठ्  paṭh । पठति  paṭhatiP । सेट् । स○। czytać, uczyć się 
 • (439) १ √ पण्  paṇ । पणते paṇate, पणायति  paṇāyatiA । सेट्* । स○ । targować 
 • (845) १ √ पत्  pat । पतति  patati P । सेट् । अ○। spadać, lecieć, wspinać się, wykonywać najwyższy wysiłek, popadać
 • (1169) ४ √ पद्  pad । पद्यते  padyate A । अनिट् । स○। iść, chodzić, poruszać się
 • (29) १ √ पर्द्  pad । पर्दते  pardateA । सेट् । अ○। bekać, puszczać wiatr
 • (577) १ √ पर्व्  parv । पर्वति  parvatiP । सेट् । अ○। wypełniać, napełniać 
 • (925) १ √ पा  pā । पिबति  pibatiP | अनिट् | स○। pić, ssać
 • (1056) २ √ पा  pā । पाति  pātiP | अनिट् | स○। chronić, ratować, opiekować się, pielęgnować, rządzić
 • (1609) १० √ पाल् pāl । पालयति / ते  pālayati / teU | सेट् । स○। chronić, rządzić
 • (274) १ √ पिण्ड्  piṇḍ । पिण्डते  piṇḍateA । सेट् । अ○। łączyć, gromadzić
 • (1452) ७ √ पिष्  piṣ । पिनष्टि  pinaṣṭiP | अनिट् | स○। zmielić, zrobić proszek
 • (1544) १० √ पीड्  pīḍ । पीडयति / ते  pīḍayati / teU | सेट् । स○। uciskać, krzywdzić, trapić
 • (563) १ √ पीव्  pīv । पीवति  pīvatiP । सेट् । अ○। być grubym
 • (44) १ √ पुन्थ्  punth । पुन्थति  punthatiP । सेट् । स○। powodować ból, cierpieć
 • (1182) ४ √ पुष्  puṣ । पुष्यति  puṣyatiP | अनिट् | स○। odżywiać, pielęgnować
 • (1529) ९ √ पुष्  puṣ । पुष्णाति  puṣṇātiP । सेट् । स○। pielęgnować, wychowywać, wspierać
 • (966) १ √ पू  pū । पवते  pavateA । सेट् । स○। oczyścić, oczyszczać, zrozumieć
 • (1642) १० √ पूज्  pūj । पूजयति / ते  pūjayati / teU | सेट् । स○। czcić, adorować
 • (1482) ९ √ पू  pū । पुनाति punāti, पुनीते punīte । U | सेट् । स○। zaczynać, oczyścić
 • (484) १ √ पूय् pūy । पूयते  pūyate । A । सेट् । अ○। pękać, łzawić, śmierdzieć
 • (1151) ४ √ पूर्  pūr । पूर्यते  pūryate । A । सेट् । स○। zaspokajać, spełniać, być spełnionym, napełniać
 • (1258) ५ √ पृ  pṛ । पृणोति pṛṇotiP | अनिट् | स○। zaspokajać, spełniać
 • (1462) ७ √ पृच्  pṛc । पृणक्ति  pṛṇaktiP । सेट् । स○। dotykać, łączyć
 • (1086) ३ √ पॄ  pṝ । पिपर्ति  pipartiP । सेट् । स○। pielęgnować, odżywiać, zaspokajać
 • (1489) ९ √ पॄ pṝ । पृणाति  pṛṇātiP । सेट् । स○। wspierać, pielęgnować, spełniać, wypełniać
 • (1548) १० √ पॄ pṝ । पारयति / ते pārayati / te, परति  paratiU | सेट् । स○। wypełniać, napełniać
 • (1413) ६ √ प्रच्छ्  pracch । पृच्छति  pṛcchatiP | अनिट् । द्वि○। pytać, zapytać 
 • (765) १ √ प्रथ्  prath । प्रथते prathate, प्रथयति  prathayatiA । सेट् । अ○। być sławnym, rozszerzać się, rozprzestrzeniać się
 • (1144) ४ √ प्री  prī । प्रीये  prīyeA । अनिट् | स○। być zadowolonym, zadowolić, uspokoić
 • (1474) ९ √ प्री  prī । प्रीणाति prīṇāti / प्रीणीते  prīṇīteU | अनिट् | स○। kochać, zaspokajać
 • (1115) ४ √ प्लुष्  pluṣ । प्लुष्यति  pluṣyatiP । सेट् । स○। palić się
 • (116) १ √ फक्क्  phakk । फक्कति phakkatiP । सेट् । स○। poruszać się powoli, szybować, pełzać, działać niewłaściwie
 • (530) १ √ फल्  phal । फलति  phalatiP । सेट् । अ○। pękać, rozkwitać, przynosić owoce
 • (532) १ √ फुल्ल्  phull । फुल्लति  phullatiP । सेट् । अ○। rozkwitać, rozszerzać się, otwierać, uśmiechać

ब | ba

 • (973) १ √ बध्  badh । बीभत्सते bībhatsate, बाधयति  bādhayatiA । सेट् । स○। pragnąć, związać, zranić
 • (1508) ९ √ बन्ध्  bandh । बध्नाति  badhnātiP | अनिट् । स○। wiązać, związywać, zapinać
 • (840) १ √ बल्  bal । बलति  balatiP । सेट् । अ○*। oddychać, żyć, gromadzić zboże
 • (5) १ √ बाध्  bādh । बाधते  bādhateA । सेट् । स○। przeszkadzać, uciskać, nękać
 • (119) १ √ बुक्क्  bukk । बुक्कति  bukkatiP । सेट् । अ○। szczekać, brzmieć jak pies
 • (858) १ √ बुध्  budh । बोधति  bodhatiP । सेट् । स○।  wiedzieć, obudzić się (dosłownie i w przenośni)
 • (1172) ४ √ बुध् budh । बुध्यते  budhyateA । अनिट् | स○। wiedzieć, obudzić się (dosłownie i w przenośni)
 • (875) १ √ बुध् budh । बोधति / ते bodhati / teU | सेट् । स○। wiedzieć, obudzić się (dosłownie i w przenośni)
 • (736) १ √ बृंह्  bṛṃh । बृंहति  bṛṃhatiP । सेट् । अ○। rosnąć, prosperować, brzmieć jak słoń
 • (1044) २ √ ब्रू  brū । ब्रवीति  bravīti / ब्रूते brūteU | अनिट् | द्वि○। mówić, wypowiadać, relacjonować
 • (1557) १० √ भक्ष् bhakṣ । भक्षयति/ ते bhakṣayati/ teU | सेट् । स○। jeść, spożywać, konsumować
 • (998) १ √ भज्  bhaj । भजति / ते bhajati / teU | अनिट् । स○। służyć, dzielić, dzielić się, cieszyć się
 • (1453) ७ √ भञ्ज्  bhañj । भनक्ति  bhanaktiP । अनिट् । स○। łamać, niszczyć
 • (447) १ √ भण्  bhaṇ । भणति  bhaṇatiP । सेट् । अ○। mówić wyraźnie, być szczerym, dzwonić, podawać nazwisko
 • (12) १ √ भन्द् bhand । भन्दते  bhandateA । सेट् । अ○। czynić pomyślnym, uszczęśliwiać
 • (1051) २ √ भा  bhā । भाति  bhātiP । अनिट् । अ○। świecić, błyszczeć, być genialnym, gwizdać
 • (1886) १० √ भाज्  bhāj । भाजयति / ते  bhājayati / te । U | सेट् । स○। dzielić, rozdzielać, rozbijać na kawałki  
 • (441) १ √ भाम्  bhām । भामते  bhāmate । A । सेट् । अ○। być złym, wściekłym, zirytowanym
 • (612) १ √ भाष्  bhāṣ । भाषते  bhāṣate । A । सेट् । स○। mówić
 • (624) १ √ भास्  bhās । भासते  bhāsate । A । सेट् । अ○। świecić, jaśnieć
 • (606) १ √ भिक्ष् bhikṣ । भिक्षते  bhikṣateA । सेट् । स○। błagać, uzyskiwać
 • (1439) ७ √ भिद्  bhid । भिनत्ति  bhinatti / भिन्ते  bhinteU | अनिट् । स○। rozłupać, rozdzielić, rozerwać
 • (1454) ७ √ भुज्  bhuj । भुनक्ति  bhunakti / (भुङ्क्ते bhuṅkte)P* । अनिट् । स○। chronić, pielęgnować, jeść, cieszyć się
 • (1) १ √ भू  bhū । भवति  bhavatiP । सेट् । अ○। być, istnieć, stać się, mieć, błogosławić
 • (1844) १० √ भू  bhū । भावयते bhāvayate, भवते  bhavate (भवति bhavati)A । सेट् । स○। zdobywać, myśleć
 • (682) १ √ भूष्  bhūṣ । भूषति  bhūṣatiP । सेट् । स○। ozdabiać, dekorować
 • (178) १ √ भृज् bhṛj । भर्जते  bharjateA । सेट् । स○। smażyć, piec
 • (898) १ √ भृ  bhṛ । भरति  bharati / भरते bharateU | अनिट् । स○। wypełniać, napełniać
 • (1225)√ भ्रंश्  bhraṃś । भ्रश्यति  bhraśyatiP । सेट् । अ○। upaść, pohańbić się
 • (850) १ √ भ्रम्  bhram । भ्रमति  bhramati / भ्रम्यति  bhramyatiP । सेट् । अ○। wędrować
 • (1205) ४ √ भ्रम्  bhram । भ्राम्यति bhrāmyati, भ्रमति  bhramatiP । सेट् । अ○। wędrować, być zdezorientowanym, błądzić, kręcić się tam i z powrotem
 • (1284) ६ √ भ्रस्ज्  bhrasj । भृज्जति / ते bhṛjjati / te ।  U | अनिट् । स○। smażyć, piec
 • (181) १ √ भ्राज्  bhrāj । भ्राजते  bhrājateA । सेट् । अ○। świecić, jaśnieć

 म | ma

 • (321) १ √ मण्ड्  maṇḍ । मण्डति  maṇḍatiP । सेट् । स○। ozdabiać
 • (1587) १० √ मण्ड्  maṇḍ । मण्डयति/ ते maṇḍayati/ te, मण्डति maṇḍatiU | सेट् । स○*। ozdabiać, radować się
 • (1679) १० √ मन्त्र्  mantr । मन्त्रयते mantrayateA । सेट् । स○। konsultować się, naradzać się, doradzać
 • (13) १ √ मन्द् mand । मन्दते mandateA । सेट् । अ○। chwalić, być radosnym, być dumnym, być leniwym, chcieć
 • (1208) मद् mad । माद्यति mādyatiP । सेट् । अ○। radować się, upić się, szaleć?
 • (1176) ४ √ मन् man । मन्यते manyateA । अनिट् । स○। myśleć, zgadzać się, wierzyć
 • (1471) ८ √ मन् man । मनुते  manuteA । सेट् । स○। wiedzieć, rozumieć
 • (42) १ √ मन्थ्  manth । मन्थति  manthatiP । सेट् । स○। poruszyć, ubić, zranić
 • (1511) ९ √ मन्थ्  manth । मथ्नाति  mathnātiP । सेट् । द्वि○। poruszyć, ubić, zranić
 • (730) १ √ मह्  mah । महति  mahatiP । सेट् । स○। szanować, respektować
 • (634) १ √ मंह्  maṃh । मंहते  maṃhateA । सेट् । अ○। rosnąć
 • (1062) २ √ मा  mā । माति  mātiP । अनिट् । अ○। mierzyć, ważyć
 • (1088) ३ √ मा  mā । मिमीते  mimīteA । अनिट् । स○। zmierzyć, zważyć, nagłośnić
 • (972) १ √ मान्  mān । मीमांसते mīmāṃsate, मानयति  mānayatiA । सेट् । स○। pragnąć wiedzieć
 • (1843) १० √ मान्  mān । मानयति / ते  mānayati / te, मानति  mānatiU | सेट् । स○। szanować, respektować
 • (1429) ६ √ मिल्  mil । मिलति / ते milati / teU | सेट् । अ○*। spotykać się, łączyć się
 • (1921) १० √ मिश्र्  miśr । मिश्रयति / ते  miśrayati / teU | सेट् । स○। zbierać, mieszać
 • (1352) ६ √ मिष्  miṣ । मिषति  miṣatiP । सेट् । अ○। otworzyć oczy, rywalizować
 • (992) १ √ मिह्  mih । मेहति  mehatiP । अनिट् । स○। moczyć się, oddawać mocz
 • (1476) ९ √ मी  mī । मीनाति  mīnāti / मीनीते  mīnīteU | अनिट् । स○। ranić, wiązać, łapać w sieć
 • (517) १ √ मील्  mīl । मीलति  mīlatiP । सेट् । अ○। mrugać, migać, ukrywać się
 • (1430) ६ √ मुच्  muc । मुञ्चति /ते muñcati /te । U | अनिट् । स○। uwolnić, oswobodzić, rozluźnić, poluzować
 • (326) १ √ मुण्ड्  muṇḍ । मुण्डति  muṇḍati । P । सेट् । स○। kruszyć, miażdżyć, przebijać
 • (16) १ √ मुद्  mud । मोदते  modate । A । सेट् । अ○। być szczęśliwym, radować się
 • (212) १ √ मुर्च्छ्  murcch । मूर्च्छति  mūrcchatiP । सेट् । अ○। omdleć, rosnąć, ograniczać się
 • (1530) ९ √ मुष्  muṣ । मुष्णाति  muṣṇātiP । सेट् । द्वि○। ukraść, udusić
 • (1198) ४ √ मुह्  muh । मुह्यति  muhyatiP । वेट् । अ○। zemdleć, pogubić się
 • (529) १ √ मूल्  mūl । मूलति  mūlatiP । सेट् । अ○। zakorzenić się, być twardym, zasadzić
 • (1603) १० √ मूल्  mūl । मूलयति / ते  mūlayati / teU | सेट् । स○। sadzić, rosnąć, kiełkować
 • (1900) १० √ मृग्  mṛg । मृगयते  mṛgayateA । सेट् । स○। szukać, poszukiwać, polować
 • (1403) ६ √ मृ  mṛ । म्रियते  mriyateA । अनिट् । अ○। umrzeć, być martwym
 • (1066) २ √ मृज्  mṛj । मार्ष्टि  mārṣṭiP । वेट् । स○। myć, sprzątać, robić porządek
 • (1327) ६ √ मृड्  mṛḍ । मृडति  mṛḍatiP । सेट् । स○*। być wesołym, radować się
 • (1515) ९ √ मृद्  mṛd । मृद्नाति  mṛdnātiP । सेट् । स○। rozdrabniać, miażdżyć, tłuc, ściskać/ wyciskać
 • (1425) ६ √ मृश्  mṛś । मृशति  mṛśatiP । अनिट् । स○। pocierać, głaskać, dotykać
 • (1164) ४ √ मृष् mṛṣ । मृष्यति / ते  mṛṣyati / teU | सेट् । स○। znosić, cierpieć, zaniedbywać
 • (870) १ √ मेध्  medh । मेधति / ते  medhati / teU | सेट् । स○। zrozumieć, skrzywdzić, spotkać
 • (929) १ √ म्ना  mnā । मनति  manatiP । अनिट् । स○। powtarzać, myśleć, wyobrażać sobie
 • (904) १ √ म्लै  mlai । म्लायति  mlāyatiP । अनिट् । अ○। wyblaknąć, zwiędnąć, pobrudzić się

 य | ya

 • (1002) १ √ यज् yaj । यजति / ते  yajati / teU | अनिट् । स○। poświęcać, czcić, oczyszczać, ofiarowywać
 • (30) १ √ यत्  yat । यतते  yatateA । सेट् । अ○। starać się, próbować
 • (1536) १० √ यन्त्र्  yantr । यन्त्रयति / ते  yantrayati / teU | सेट् । स○। powstrzymywać, wiązać
 • (984) १ √ यम्  yam । यच्छति  yacchatiP । अनिट् । अ○। powstrzymać, sprawdzić, kontrolować, zatrzymać
 • (1210) ४ √ यस्  yas । यस्यति yasyati, यसति  yasatiP । सेट् । अ○। starać się
 • (1049) २ √ या yā । याति  yātiP । अनिट् । स○। iść, dosięgać, osiągać
 • (1033) २ √ यु  yu । यौति  yautiP । सेट् । स○। łączyć, mieszać, rozdzielać
 • (1177) ४ √ युज्  yuj । युज्यते  yujyateA । अनिट् । अ○। medytować, uprawiać/ robić upasanę, koncentrować się
 • (1444) ७ √ युज्  yuj । युनक्ति  yunakti / युङ्क्ते  yuṅkteU | अनिट् । स○। połączyć, zjednoczyć się, stać się jednym, być gotowym
 • (1479) ९ √ यु  yu । युनाति  yunāti / युनीते  yunīteU | अनिट् । स○। wiązać, zapinać
 • (1173) ४ √ युध्  yudh । युध्यते  yudhyate ।  A । अनिट् । अ○। walczyć, przeciwstawiać się

| ra

 • (658) १ √ रक्ष्  rakṣ । रक्षति  rakṣatiP । सेट् । स○। chronić, prowadzić, przestrzegać prawa
 • (1864) १० √ रच्  rac । रचयति / ते  racayati / teU | सेट् । स○। dekorować, produkować, komponować, pisać
 • (999) १ √ रञ्ज्  rañj । रजति / ते  rajati / te । U | अनिट् । अ○। farbować, barwić, być przyciąganym, być kolorowym
 • (1167) ४ √ रञ्ज्  rañj । रज्यति / ते  rajyati / teU | अनिट् । अ○। być zadowolonym, farbować, czcić
 • (297) १ √ रट्  raṭ । रटति  raṭatiP । सेट् । स○। mówić, krzyczeć
 • (53) १ √ रद्  rad । रदति  radatiP । सेट् । स○। kopać, rozdzierać, rozłupywać, łamać
 • (974) १ √ रभ् rabh । आरभते  ārabhate ।  A । अनिट् । स○। zacząć, być szczęśliwym, cieszyć się
 • (853) १ √ रम्  ram । रमते  ramateA । अनिट् । अ○। bawić się, zachwycać, cieszyć się
 • (1931) १० √ रस्  ras। रसयति / ते rasayati / teU | सेट् । स○। smakować, rozkoszować się, kochać, czuć
 • (731) १ √ रह्  rah । रहति  rahatiP । सेट् । स○। zrezygnować, podzielić, odejść, delegować, odmówić
 • (1057) २ √ रा  rā । राति  rātiP । अनिट् । स○। dawać, dostawać, udzielać
 • (1275) ५  √ रि  ri । रिणोति  riṇotiP । अनिट् । स○। zadawać ból, traumatyzować
 • (822) १ √ राज्  rāj । राजति / ते rājati / te । U | सेट् । अ○। błyszczeć, rządzić
 • (1262) ५ √ राध्  rādh । राध्नोति  rādhnoti । P । अनिट् । अ○। być kompletnym, doskonałym
 • (1816) १० √ रिच्  ric । रेचयति / ते recayati / te, रेचति  recati । U | सेट् । स○। dzielić, rozładowywać
 • (1441) ७ √ रिच्  ric । रिणक्ति  riṇakti / रिङ्क्ते  riṅkte । U | अनिट् । स○। opróżnić, opróżnić jelita
 • (1034) २ √ रु  ru । रौति rauti, रवीति  ravītiP । सेट् । अ○। wydawać dźwięk, ryczeć, płakać, buczeć
 • (745) १ √ रुच्  ruc । रोचते  rocateA । सेट् । अ○। być zadowolonym, lubić, być pięknym, błyszczeć
 • (1067) २ √ रुद्  rud । रोदिति  roditiP । सेट् । अ○। płakać, lamentować
 • (1174) ४ √ रुध्  rudh । अनुरुध्यते  anurudhyate । A | अनिट् । स○ | być miłym, popierać
 • (1438) ७ √ रुध्  rudh । रुणद्धि  ruṇaddhi / रुन्धे  rundhe ।  U | अनिट् । द्वि○। przeszkadzać, zatrzymywać, otaczać
 • (1230) ४ √ रुष्  ruṣ । रुष्यति  ruṣyatiP । सेट्* । अ○। być zranionym, być złym, być zirytowanym
 • (859) १ √ रुह्  ruh । रोहति  rohatiP । अनिट् । अ○। rosnąć, kiełkować
 • (1933) १० √ रूप्  rūp । रूपयति / ते  rūpayati / teU | सेट् । स○। być modnym, działać, występować, gestykulować, widzieć piękno, czynić pięknym

| la

 • (1538) १० √ लक्ष्  lakṣ । लक्षयति / ते lakṣayati / teU | सेट् । स○। zauważać, obserwować, dostrzegać, znajdować, zaznaczać
 • (786) १ √ लग्  lag । लगति lagati, लगयति  lagayatiP । सेट् । अ○। łączyć, spotykać, dotykać, kontaktować
 • (108) १ √ लन्ध्  landh । लङ्घते  laṅghateA । सेट् । स○। skakać, pościć, powstrzymywać się od jedzenia
 • (402) १ √ लप्  lap । लपति  lapatiP । सेट् । अ○। mówić, mówić ogólnie
 • (1058) २ √ ला  lā । लाति  lātiP । अनिट् । स○। brać, uzyskiwać, oddawać, darować
 • (113) १ √ लाघ्  lāgh । लाघते  lāghateA । सेट् । अ○। być równym, być kompetentnym
 • (1365) ६ √ लिख्  likh । लिखति  likhatiP । सेट् । स○। pisać
 • (1433) ६ √ लिप्  lip । लिम्पति / ते  limpati / teU | अनिट् । स○। namaścić, posmarować
 • (1016) २ √ लिह्  lih । लेढि  leḍhi / लीढे  līḍheU | अनिट् । स○।  lizać, smakować
 • (1811) १० √ ली  lī । लाययति / ते lāyayati / te, लयति  layatiU | सेट् । स○। topić się (topnieć), rozpuszczać się, być jednością, sklejać się
 • (1139) ४ √ ली  lī । लीयते  līyateA । अनिट् । अ○। przylgnąć, zanurzyć się
 • (187) १ √ लुञ्च्  luñc । लुञ्चति  luñcatiP । सेट् । स○। skubać, ciągnąć, obierać, rozdzierać
 • (314) १ √ लुट्  luṭ । लोटति  loṭatiP । सेट् । स○। mieszać, wstrząsać, toczyć
 • (1222) ४ √ लुट्  luṭ । लुट्यति  luṭyatiP । सेट् । अ○। mieszać, wstrząsać, toczyć
 • (1431) ६ √ लुप्  lup । लुम्पति / ते lumpati / teU | अनिट् । स○। trzeć, gwałcić, niszczyć, ciąć, łamać, łupać
 • (1238) ४ √ लुभ्  lubh । लुभ्यति  lubhyatiP । सेट्* । स○। być chciwym, tęsknić, pragnąć
 • (1438) ७ √ रुध्  rudh । रुणद्धि  ruṇaddhi / रुन्धे  rundheU | अनिट् । द्वि○। przeszkadzać, zatrzymywać, otaczać
 • (76) १ √ लोक्  lok । लोकते  lokateA । सेट् । स○। patrzeć, widzieć, dostrzegać
 • (164) १ √ लोच्  loc । लोचते  locateA । सेट् । स○। patrzeć, widzieć, dostrzegać, obserwować

| va

 • (1063) २ √ वच्  vac । वक्ति  vaktiP । अनिट् । द्वि○। mówić, opisywać, deklarować
 • (1842) १० √ वच् vac। वाचयति / ते vācayati / te, वचति  vacatiU | सेट् । स○। mówić, opisywać, deklarować
 • (1703) १० √ वञ्च्  vañc । वञ्चयते vañcayate, (वञ्चति vañcati)A । सेट् । स○। oszukiwać, łapać w pułapkę
 • (1009) १ √ वद्  vad । वदति  vadatiP । सेट् । स○। mówić
 • (11) १ √ वन्द्  vand । वन्दते  vandateA । सेट् । स○। pozdrawiać, kłaniać się
 • (1470) ८ √ वन्  van । वनुते  vanute / (वनोति vanoti) । A* । सेट् । स○। błagać, prosić
 • (162) १ √ वर्च्  varc । वर्चते  varcateA । सेट् । अ○। świecić, być jasnym, być wspaniałym
 • (1938) १० √ वर्ण्  varṇ । वर्णयति / ते varṇayati / teU | सेट् । स○। opisywać, opowiadać, rozwijać, kolorować, polerować, chwalić, oświetlać, barwić
 • (491) १ √ वल्  val । वलते  valateA । सेट् । स○। osłaniać, otaczać, iść
 • (1080) २ √ वश्  vaś । वष्टि  vaṣṭiP । सेट् । स○। pragnąć, chcieć
 • (1005) १ √ वस्  vas । वसति  vasatiP । अनिट् । अ○। mieszkać, przebywać, żyć, rezydować 
 • (1023) २ √ वस्  vas । वस्ते  vasteA । सेट् । स○। ubrać, udrapować, okryć szalem
 • (1004) १ √ वह्  vah । वहति / ते  vahati / te । U | अनिट् । द्वि○। płynąć, nieść, prowadzić
 • (1050) २ √ वा  vā । वाति  vātiP । अनिट् । अ○। wiać, dmuchać powietrzem, być wietrznym, płynąć
 • (208) १ √ वाञ्छ्  vāñch । वाञ्छति  vāñchatiP । सेट् । स○। pragnąć, chcieć
 • (1442) ७ √ विच्  vic । विनक्ति  vinakti / विङ्क्ते  viṅkteU | अनिट् । स○। przesiać, oddzielić, puścić
 • (1423) ६ √ विच्छ्  vicch । विच्छायति  vicchāyatiP । सेट् । स○। iść, chodzić się, poruszać
 • (1094) ३ √ विज्  vij । वेवेक्ति  vevekti / वेविक्ते vevikteU | अनिट् । अ○। oddzielać, dyskryminować
 • (1064) २ √ विद्  vid । वेत्ति  vettiP* । सेट् । स○। wiedzieć, rozumieć, uczyć się
 • (1171) ४ √ विद्  vid । विद्यते  vidyateA । अनिट् । अ○। być, istnieć
 • (1450) ७ √ विद्  vid । विन्ते  vinteA । अनिट् । स○। myśleć, zastanawiać się, medytować
 • (1432) ६ √ विद्  vid । विन्दति / ते  vindati / teU | अनिट्* । स○। znaleźć, zdobyć
 • (1424) ६ √ विश्  viś । विशति  viśati । P । अनिट् । स○। wchodzić, wejść do dziury
 • (1095) ३ √ विष्  viṣ । वेवेष्टि  veveṣṭi / वेविष्टे  veviṣṭe । U | अनिट् । स○। rozszerzać się, rozprzestrzeniać się, otaczać, przenikać
 • (1048) २ √ वी vī । वेति  veti । P । अनिट् । स○*। iść, otaczać, atakować, być w ciąży, pożądać
 • (1509) ९ √ वृ  vṛ । वृणीते  vṛṇīteA । सेट् । स○। służyć, karmić
 • (1461) ७ √ वृज्  vṛj । वृणक्ति  vṛṇakti । P । सेट् । स○। odpuścić, unikać, zapobiegać
 • (1812) १० √ वृज्  vṛj । वर्जयति / ते varjayati / te, वर्जति  varjatiU | सेट् । स○। odpuścić, unikać, zapobiegać
 • (1254) ५ √ वृ  vṛ । वृणोति  vṛṇoti / वृणुते  vṛṇuteU | सेट् । स○। wybierać, selekcjonować, regulować, zakrywać
 • (758) १ √ वृत्  vṛt । वर्तते  vartateA । सेट् । अ○। być, istnieć, przebywać
 • (759) १ √ वृध्  vṛdh । वर्धते  vardhateA । सेट् । अ○। wzrastać, prosperować
 • (706) १ √ वृष्  vṛṣ । वर्षति  varṣatiP । सेट् । स○। padać, lać, brać prysznic- pryskać
 • (1490) ९ √ वॄ  vṝ । वृणाति  vṛṇātiP । सेट् । स○। rozdawać, udzielać
 • (1486) ९ √ वॄ  vṝ । वृणाति  vṛṇāti / वृणीते vṛṇīteU | सेट् । स○। lubić, wybierać, dawać schronienie, zapewniać
 • (1006) १ √ वे  ve । वयति / ते  vayati / teU | अनिट् । स○। robić na drutach, tkać, szyć
 • (255) १ √ वेष्ट्  veṣṭ । वेष्टते  veṣṭateA । सेट् । स○। otoczyć
 • (764) १ √ व्यथ्  vyath । व्यथते vyathate, व्यथयति  vyathayatiA । सेट् । अ○। być smutnym, być zatroskanym, chorym
 • (1181) ४ √ व्यध्  vyadh । विध्यति  vidhyatiP । अनिट् । स○। przebijać, dźgać, uderzać
 • (881) १ √ व्यय्  vyay । व्ययति / ते  vyayati / teU | सेट् । स○। iść, chodzić, poruszać się
 • (1932) १० √ व्यय्  vyay । व्यययति / ते vyayayati / teU | सेट् । स○। wydawać, rozpraszać, rozdawać
 • (1007) १ √ व्ये  vye । व्ययति / ते vyayati / teU | अनिट् । स○। zakrywać, chować, szyć
 • (253) १ √ व्रज्  vraj । व्रजति  vrajatiP । सेट् । स○। iść, chodzić, postępować
 • (1504) ९ √ व्री  vrī । व्रीणाति  vrīṇāti / (व्रिणाति vriṇāti)P । अनिट् । स○। wybrać, zrobić dziurę, wrazić się
 • (1126) ४ √ व्रीड्  vrīḍ । व्रीड्यति  vrīḍyatiP । सेट् । स○*। wysłać, namówić, zawstydzić

| śa

 • (728) १ √ शंस्  śaṃs । शंसति  śaṃsatiP । सेट् । स○। chwalić, komentować
 • (1187) ४ √ शक्  śak । शक्यति / ते  śakyati /teU | अनिट्* । स○। znosić, tolerować, być w stanie, móc
 • (86) १ √ शङ्क्  śaṅk । शङ्कते  śaṅkateA । सेट् । स○। wątpić, niepokoić się
 • (1261) ५ √ शक्  śak । शक्नोति śaknotiP । अनिट् । अ○। móc, być potężnym, być w stanie, być w mocy
 • (855) १ √ शद्  śad । शीयते śīyate, (शत्स्यति śatsyati)P* । अनिट् । अ○। zepsuć się, upaść, uschnąć
 • (1000) १ √ शप्  śap । शपति / ते śapati /teU | अनिट् । स○। przeklinać, używać wulgarnego języka
 • (1201) ४ √ शम् śam । शाम्यति śāmyatiP । सेट् । अ○। być cicho, być spokojnym, zatrzymać się, ustać, wyciszyć się, uspokajać się
 • (126) १ √ शाख्  śākh । शाखति  śākhatiP । सेट् । स○। przenikać, zwisać, rozprzestrzeniać się jak winorośl
 • (1075) २ √ शास्  śās । शास्ति śāstiP । सेट् । द्वि○। kontrolować, porządkować, rządzić
 • (605) १ √ शिक्ष्  śikṣ । शिक्षते  śikṣateA । सेट् । स○। uczyć (się), ćwiczyć
 • (1451) ७ √ शिष् śiṣ । शिनष्टि  śinaṣṭiP । अनिट् । स○। rozdzielać, klasyfikować
 • (1032) २ √ शी  śī । शेते  śeteA । सेट् । अ○। leżeć, spać
 • (1878) १० √ शील् śīl । शीलयति / ते śīlayati /teU | सेट् । स○। ćwiczyć, przyzwyczajać się, chodzić na spotkania
 • (183) १ √ शुच्  śuc । शोचति  śocatiP । सेट् । अ○। cierpieć, żałować, smucić się
 • (1191) ४ √ शुध्  śudh । शुध्यति  śudhyatiP । अनिट् । अ○। być czystym, stać się czystym
 • (74) १ √ शुन्ध्  śundh । शुन्धति śundhatiP । सेट् । अ○। zostać oczyszczonym
 • (432) १ √ शुभ्  śubh । शोभति  śobhatiP । सेट् । स○। błyszczeć, mówić
 • (750) १ √ शुभ्  śubh । शोभते  śobhateA । सेट् । अ○। świecić, być jasnym, być wspaniałym
 • (1183) ४ √ शुष्  śuṣ । शुष्यति  śuṣyatiP । अनिट् । अ○। być suchym, suszyć, zranić, wyłączyć, zgasić płomień
 • (526) १ √ शूल्  śūl । शूलति  śūlatiP । सेट् । स○। mieć ból brzucha, cierpieć, zabijać
 • (1488) ९ √ शॄ  śṝ । शृणाति  śṛṇātiP । सेट् । स○। niszczyć, rozdzierać, ranić
 • (1145) ४ √ शो śo । श्यति  śyatiP । अनिट् । स○। wyostrzyć, zrobić coś dobrze
 • (41) १ √ श्च्युत्  ścyut । श्च्योतति  ścyotatiP । सेट् । स○। sączyć
 • (1578) १० √ श्रण्  śraṇ । श्राणयति / ते śrāṇayati / teU | सेट् । स○। dawać, dać
 • (35) १ √ श्रन्थ्  śranth । श्रन्थते śranthateA । सेट् । अ○। być luźnym, rozluźnić się, zrelaksować się
 • (1510) ९ √ श्रन्थ् śranth । श्रथ्नाति śrathnātiP । सेट् । स○। wypuszczać nowy produkt, zachwycać się
 • (1204) ४ √ श्रम् śram । श्राम्यति śrāmyatiP । सेट् । अ○। trudzić się, dokonywać wyrzeczeń
 • (1053) २ √ श्रा śrā । श्राति śrātiP । अनिट् । स○। gotować, gotować się, dojrzewać, pocić się
 • (897) १ √ श्रि śri । श्रयति / ते  śrayati/ teU | सेट् । स○। dotrzeć, uzyskać wsparcie, odpocząć, uciec się do
 • (1475) ९ √ श्री śrī । श्रीणाति śrīṇāti / श्रीणीते śrīṇīte । U | अनिट् । स○। gotować, piec, ubierać, przygotowywać, nakładać przyprawy, przyprawiać
 • (942) १ √ श्रु  śru । शृणोति  śṛṇotiP । अनिट् । स○। słuchać, słyszeć, być uważnym
 • (919) १ √ श्रै  śrai । श्रायति  śrāyatiP । अनिट् । स○। gotować, upłynniać
 • (115) १ √ श्लाघ्  ślāgh । श्लाघते  ślāghateA । सेट् । स○। chwalić, wychwalać, oklaskiwać
 • (1186) ४ √ श्लिष्  śliṣ । श्लिष्यति  śliṣyatiP । अनिट् । स○। udekorować, przytulić
 • (77) १ √ श्लोक्  ślok । श्लोकते  ślokateA । सेट् । स○। komponować wiersze, pisać poezję
 • (1069) २ √ श्वस्  śvas । श्वसिति  śvasitiP । सेट् । अ○। oddychać, żyć

स | sa

 • (987) १ √ सञ्ज् sañj । सजति sajatiP । अनिट् । स○। objąć, przylgnąć
 • (1464) ८ √ सन्  san । सनोति  sanoti / सनुते  sanuteU | सेट् । स○। oferować, dawać, darować
 • (854) १ √ सद्  sad । सीदति  sīdatiP । अनिट् । स○। siedzieć, osiadać, tonąć, męczyć się, wysychać, więdnąć, pogrążać się 
 • (1427) ६ √ सद्  sad । सीदति sīdati, उप + नि + सद upa + ni + sada । P । अनिट् । स○। siedzieć, osiadać, tonąć, męczyć się, wysychać, więdnąć, pogrążać się
 • (852) १ √ सह्  sah । सहते  sahate A । सेट् । स○। tolerować, zwyciężać, przemóc, znieść
 • (1569) १० √ सान्त्व्  sāntv । सान्त्वयति / ते sāntvayati / teU | सेट् । स○। pocieszać
 • (1434) ६ √ सिच्  sic । सिञ्चति / ते siñcati / teU | अनिट् । स○। skropić, podlać
 • (1248) ५ √ सि  si । सिनोति  sinoti / सिनुते  sinuteU | अनिट् । स○। wiązać
 • (1477) ९ √ सि  si । सिनाति  sināti / सिनीते  sinīteU | अनिट् । स○। wiązać, łapać w sieć
 • (47) १ √ सिध्  sidh । सेधति  sedhatiP । सेट् । स○। go | iść, chodzić
 • (1192) ४ √ सिध्  sidh । सिध्यति  sidhyatiP । अनिट् । अ○। osiągnąć, udowodnić, spełnić się
 • (48) १ √ सिध् sidh । सेधति  sedhatiP । वेट् । स○। rozkazywać, rządzić, pouczać, być pomyślnym
 • (1108) ४ √ सिव्  siv । सीव्यति  sīvyatiP । सेट् । स○। szyć, siać, sadzić
 • (941) १ √ सु su । सवति  savatiP । अनिट् । स○। produkować, wymyślać
 • (1041) २ √ सु su । सौति sautiP । अनिट् । स○। produkować, wymyślać
 • (1247) ५ √ सु su । सुनोति sunoti / सुनुते sunuteU | अनिट् । स○*। wycisnąć sok na ofiarę, wydobyć sok z somy
 • (1408) ६ √ सू sū । सुवति suvatiP । सेट् । स○। podniecić, przywołać, ponaglać
 • (1031) २ √ सू sū । सूते sūteA । सेट् । स○। być w ciąży, rodzić, płodzić
 • (1132) ४ √ सू sū । सूयते sūyateA । वेट् । स○। rodzić, płodzić
 • (25) १ √ सूद् sūd । सूदते sūdateA । सेट् । अ○*। wyrzucać, wylewać, płynąć, uderzać, niszczyć
 • (1147) ४ √ सो so । स्यति syatiP । अनिट् । स○। być zniszczonym, być zakończonym
 • (461) १ √ स्तन् stan । स्तनति stanatiP । सेट् । अ○। brzmieć głośno, ryczeć
 • (386) १ √ स्तम्भ्  stambh । स्तम्भते  stambhateA । सेट् । स○। zatrzymać się, być głupim, trzymać się mocno, podtrzymywać
 • (1043) २ √ स्तु  stu । स्तौति stauti / स्तुते stute, स्तवीति stavītiU | अनिट् । स○। chwalić, wielbić, modlić się
 • (928) १ √ स्था  sthā । तिष्ठति  tiṣṭhatiP । अनिट् । अ○। stać, zatrzymać się, zostać
 • (560)ष्ठिव्  ṣṭhiv । ष्ठीवति  ṣṭhīvatiP । सेट् । अ○। pluć śliną, pryskać
 • (1052) २ √ स्ना  snā । स्नाति  snātiP । अनिट् । अ○। kąpać się, być czystym
 • (1200) ४ √ स्निह्  snih । स्निह्यति  snihyatiP । वेट् । अ○। kochać, być czułym, być przyjaznym, lubić
 • (1038) २ √ स्नु  snu । स्नौति  snautiP । सेट् । अ○। ustąpić, ociekać mlekiem
 • (948) १ √ स्मि  smi । स्मयते  smayateA । अनिट् । अ○। uśmiechać się, rozkwitać, czerwienić się, rumienić
 • (976) १ √ स्वञ्ज्  svañj । स्वजते  svajate । A । अनिट् । स○। przytulić
 • (18) १ √ स्वद्  svad । स्वदते  svadate । A । सेट् । स○। smakować, rozkoszować się, delektować się
 • (1891) १० √ सङ्केत्  saṅket । सङ्केतयति / ते saṅketayati / te । U | सेट् । स○। informować, zapraszać, doradzać
 • (1887) १० √ सभाज्  sabhāj । सभाजयति / ते  sabhājayati / teU | सेट् । स○। kochać, służyć, patrzeć z miłością, chwalić
 • (1263) ५ √ साध्  sādh । साध्नोति  sādhnotiP । अनिट् । स○। dokończyć, udoskonalić
 • (1873) १० √ सूच्  sūc । सूचयति / ते sūcayati / teU | सेट् । स○। plotkować, wskazywać błędy, informować, mieć złą wolę
 • (1908) १० √ सूत्र्  sūtr । सूत्रयति / ते sūtrayati / teU | सेट् । स○। zawiązać sznur, owinąć linę, uwolnić więzy, powiedzieć krótko
 • (935) १ √ सृ  sṛ । सरति sarati, धावति  dhāvatiP । अनिट् । स○। iść, ruszać się, ślizgać się, płynąć, uciekać
 • (1414) ६ √ सृज्  sṛj । सृजति  sṛjatiP । अनिट् । स○। tworzyć, uwalniać wypływać
 • (983) १ √ सृप्  sṛp । सर्पति  sarpatiP । अनिट् । स○। poruszać się, pełzać, wspinać się
 • (9) १ √ स्कुन्द्  skund । स्कुन्दते  skundateA । सेट् । स○। skakać
 • (544) १ √ स्खल्  skhal । स्खलति  skhalatiP । सेट् । अ○। potknąć się, przewrócić, spaść
 • (1859) १० √ स्तन्  stan । स्तनयति / ते stanayati / teU | सेट् । स○। grzmieć, ryczeć (o chmurach)??
 • (1252) ५ √ स्तृ  stṛ । स्तृणोति  stṛṇoti / स्तृणुते  stṛṇuteU | अनिट् । स○। zakrywać, przykrywać
 • (1484) ९ √ स्तॄ  stṝ । स्तृणाति  stṛṇāti / स्तृणीते  stṛṇīteU | सेट् । स○। przykryć szalem, owinąć szmatką
 • (910) १ √ स्त्यै  styai । स्त्यायति  styāyati P । अनिट् । अ○। być zatłoczonym, tłoczyć się, mówić unisono
 • (14) १ √ स्पन्द्  spand । स्पन्दते  spandateA । सेट् । अ○। pulsować, wibrować
 • (3) १ √ स्पर्ध्  spardh । स्पर्धते  spardhateA । सेट् । अ○। konkurować, walczyć
 • (1422) ६ √ स्पृश्  spṛś । स्पृशति  spṛśatiP । अनिट् । स○। dotykać
 • (1871) १० √ स्पृह्  spṛh । स्पृहयति / ते spṛhayati / teU | सेट् । स○। tęsknić, pragnąć, chcieć
 • (487) १ √ स्फाय्  sphāy । स्फायते  sphāyateA । सेट् । अ○। rosnąć, puchnąć, być grubym
 • (260) १ √ स्फुट्  sphuṭ । स्फोटते  sphoṭateA । सेट् । अ○। pękać, rozkwitać
 • (1373) ६ √ स्फुट्  sphuṭ । स्फुटति  sphuṭatiP । सेट् । अ○। rozkwitać, eksplodować
 • (329) १ √ स्फुट्  sphuṭ । स्फोटति  sphoṭatiP । सेट् । अ○। zniszczyć, zostać zniszczonym, wybuchnąć
 • (1389) ६ √ स्फुर्  sphur । स्फुरति  sphuratiP । सेट् । अ○। pulsować
 • (933) १ √ स्मृ  smṛ । स्मरति  smaratiP । अनिट् । स○। zastanawiać się, kontemplować, myśleć
 • (761) १ √ स्यन्द्  syand । स्यन्दते  syandateA । वेट् । अ○। sączyć, moczyć
 • (754) १ √ स्रंस्  sraṃs । स्रंसते  sraṃsateA । सेट् । अ○। spadać, ślizgać się
 • (757) १ √ स्रम्भ्  srambh । स्रम्भते  srambhateA । सेट् । अ○। ufać, być bezpiecznym 
 • (940) १ √ स्रु  sru । स्रवति  sravatiP । अनिट् । स○। płynąć, ściekać, poruszać się
 • (817) १ √ स्वन्  svan । स्वनयति svanayati, स्वानयति  svānayatiP । सेट् । अ○। ozdabiać, dekorować
 • (28) १ √ स्वाद्  svād । स्वादते  svādateA । सेट् । स○। próbować, kosztować, smakować
 • (932) १ √ स्वृ  svṛ । स्वरति  svaratiP । अनिट् । अ○। brzmieć, chorować, sprawiać kłopoty

| ha

 • (1012) २  √ हन् han । हन्ति  hantiP । अनिट्* । स○। zabijać
 • (721) १  √ हस्  has । हसति  hasatiP । सेट् । अ○। śmiać się, uśmiechać
 • (268) १  √ हिण्ड्  hiṇḍ । हिण्डते  hiṇḍateA । सेट् । स○। błądzić, upokarzać
 • (1456) ७  √ हिंस्  hiṃs । हिनस्ति  hinastiP । सेट् । स○। uderzyć, zadać ból
 • (1083) ३  √ हु  hu । जुहोति  juhotiP । अनिट् । स○। składać ofiary
 • (899) १  √ हृ  hṛ । हरति / ते harati / teU | अनिट् । द्वि○।  zabrać, przyciągnąć, ukraść
 • (1229) ४  √ हृष्  hṛṣ । हृष्यति  hṛṣyatiP । सेट्* । अ○। cieszyć się, być zadowolonym
 • (26) १  √ ह्राद्  hrād । ह्रादते  hrādateA । सेट् । अ○। brzmieć, hałasować
 • (1085) ३  √ ह्री  hrī । जिह्रेति  jihretiP । अनिट् । अ○। być nieśmiałym, wstydzić się, być skromnym
 • (27) १  √ ह्लाद्  hlād । ह्लादते  hlādateA । सेट् । अ○। radować się, ryczeć
 • (1008) १  √ ह्वे  hve । आह्वयति / ते  āhvayati / teU | अनिट् । स○। wezwać, przybrać imię, pozdrowić, wyzwać do walki