Menu Zamknij

Spójniki

Spójniki dzielimy
na:

 1. Spójniki kopulatywne (łączne)

 2. Spójniki dysjunktywne (rozłączne)

 3. Spójniki adwersatywne (przeciwstawne)

 4. Spójniki warunkowe

 5. Spójniki przyzwalające

 6. Spójniki czasowe

 7. Spójniki konkluzywne (wynikowe)

“Jedną z właściwości składni sanskryckiej jest to, że spójniki odgrywają w niej bardzo niewielką rolę.”

[Andrzej Gawroński "Podręcznik sanskrytu"]

“Najczęstszym spójnikiem łączącym wyrazy i zdania główne jest spójnik ‘ca’ च, ’i’ ’a’. Jest on enkliktyką dołączaną do drugiego członu. W podobnym znaczeniu używane jest ‘uta’ उत (w dialekcie wedyjskim uta) - [pisany znak diakrytyczny nad a] -’i’, ‘także’, ‘zarówno’. Znaczenie rozdzielne ma ‘vā’ वा, ‘albo’, ’lub’, przeciwstawne ‘tu’ तु ‘zaś’, ‘punar’ पुनर् ‘zaś’, ’znów’- wnioskujące są spójniki ‘tasmat’ तस्मत् ’przeto’, 'atas' अतस् ‘stąd’, ‘dlatego’. Spójnikami zaczynającymi zdania poboczne są różne formy zaimka względnego ‘yad’ यद् albo przysłówki względne. W zdaniach są też używane partykuły potwierdzające i przeczące. Wartość potwierdzającą mają ‘eva’ एव ‘oto’, ‘właśnie’, 'khalu' खलु ‘zaprawdę’, 'kila' किल ‘na pewno; przeczącą ‘ma’ म ’nie’, 'mā' मा ‘aby nie’, ‘oby nie’ (prohibitywne).”                          

[T. Pobożniak “Języki indoeuropejskie”] 

1.
Spójniki
kopulatywne
(łączne)

 • api  अपि ‘też, nawet’ 
 • atha अथ ‘więc, oto, i’
 • ca ‘i, oraz’
 • api - api अपि- अपि
  ‘nie tylko - lecz także’
 • ca - ca च-च  ‘i - i’
 • पूर्वेषाम् अपि गुरुः
  pūrveṣām api guruḥ 
  ‘mistrzem nawet pradawnych’

 • अथ योगानुशासनम्
  atha yogānuśāsanam
  ‘oto nauczanie jogi’

2.
Spójniki
dysjunktywne
(rozłączne)

 • वा ‘albo’
 • athavā अथवा 
  ‘albo też’
 • vā - vā
  वा-वा
  ‘albo-albo’
 • yadi vā - vā
  यदि वा- वा
  ‘czy- czy też’
 • na vā - na vā
  न वा - न वा
  ‘ani-ani’
 • kecit - kecit
  केचित् - केचित्
  ‘jedni i drudzy’
 • eke - apare/anye
  एके - अपरे /अन्ये 
  ‘jedni i drudzy’
 • ईश्वरप्रणिधानाद् वा
  īśvarapraṇidhānād vā
  ‘lub przez skupianie się na Iśwarze’

3.
Spójniki
adwersatywne
(przeciwstawne)

 • tu तु ‘ale’,
 • kiṃtu  किंतु ,
  paraṃtu  रंतु 
  ‘lecz, jednakże’
 • param परम्
  ‘następnie, bardzo, raczej’
 • punaḥ पुनः
  ‘znów, znowu, zaś’
 • połączenia z tu तु ‘jednak(że), także ca athavā च अथवा

4.
Spójniki
warunkowe

 • yad यद् ,
  yadi यदि ‘jeżeli’

5.
Spójniki
przyzwalające

 • yadyapi यद्यपि
  ‘chociaż’
  (w następniku tathāpi तथापि)

6.
Spójniki
czasowe

 • yadā यदा ‘gdy’... tadā तदा 'to (wtedy)'
 • yāvat यावत् ‘póki’ ... tāvat तावत् 'póty'

7.
Spójniki
konkluzywne
(wynikowe)

 • atas अतस् 
  ‘stąd, więc’ 
 • tad तद् 
  ‘to, przeto, więc, tedy’
 • aparam अपरम् ‘(po)nadto, przy tym’
 • anyacca अन्यच्च
  ‘i inny, nadto, co więcej’
 •  yathā यथाtathā तथा
  'jak ... tak ...'
 • tathā ca तथा च
  ‘a dalej, jako też, podobnie’
 • caiva चैव ‘(a) także’
 • tasmāt तस्मात् ‘dlatego’
 • tarhi तर्हि ‘wtedy, przeto’
 • यथा तत्र तथान्यत्र
  yathā tatra tathānyatra
  'jak tam, tak i gdzie indziej'

8.
Partykuła
przyczynowa

 • hi  हि ‘bo, bowiem’, ‘wszak, wszakże, przecie’
 • कालो हि मे यातुम्
  kālo hi me yātum
  ‘wszak czas mi iść’